1.6.2023 21:44:04
Vaše dieťa ukončilo štúdium? Rodičia nezabudnite!


Ak máte deti, ktoré v tomto školskom roku ukončili vysokoškolské či stredoškolské štúdium, vyplýva pre vás povinnosť voči zamestávateľovi. O upresnenie sme požiadali Ing. Máriu Demianovú, vedúcu odboru práce a miezd:

- ak dieťa ukončilo štúdium na strednej škole, zostáva nezaopatreným dieťaťom až do konca príslušného školského roka, t.j. do 31. augusta 2011. Ak do tohto dátumu nenastúpi do zamestnania – trvalého pracovného pomeru, resp. sa nezaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, pre rodiča nevyplývajú žiadne povinnosti. Po 1. septembri 2011 môže dieťa pokračovať v príprave na budúce povolanie a potvrdenie o dennej forme štúdia na vysokej škole predloží rodič svojej mzdovej účtovníčke,

- ak dieťa po 1. septembri 2011 nepokračuje v príprave na budúce povolanie a zamestná sa, rodič túto skutočnosť uvedie v daňovom vyhlásení,
- prípade ukončenia vysokoškolského štúdia II. stupňa vykonaním štátnej záverečnej skúšky študent prestáva byť nezaopatreným dieťaťom práve týmto dňom a rodič je povinný o tejto skutočnosti oboznámiť svoju mzdovú účtovníčku predložením Potvrdenia o ukončení štúdia na vysokej škole (potvrdenie o vykonaní štátnej záverečnej skúšky). V prípade, že vysokoškolské štúdium skončilo inak ako vykonaním štátnej záverečnej skúšky, resp. bolo prerušené, je potrebné predložiť doklad o skončení, resp. prerušení štúdia,
- v prípade ukončenia vysokoškolského štúdia I. stupňa a bezprostrednom pokračovaní v štúdiu na druhom stupni, študent ostáva aj naďalej nezaopatreným dieťaťom a rodič predkladá potvrdenie o štúdiu.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová