9.2.2023 14:22:31
Za oblúkarňou rastie nová hala polotovarov

Automatizovaný sklad bude dokončený ešte v tomto roku


V areáli nového závodu za ťahárňou rúr - oblúkarňou, vyrastá nová stavba. O jej priblíženie a účele využitia sme sa zhovárali s Jaroslavom Peťkom, stavebným dozorom, z odboru technického a investičného rozvoja:

- Je to objekt, ktorý bude slúžiť ako automatizovaný sklad pre nakládku a vykládku zväzkov rúr, na triedenie a uskladňovanie polotovarov a ich expedíciu k odberateľom.

Môžete nám ho priblížiť z hľadiska stavby?

- Ide o halový objekt s nosnou oceľovou konštrukciou založenou na monolitických železobetónových pätkách. Dispozične je objekt riešený ako dvojloďová hala s rozpätím lodí 28 + 20 metrov. Hlavný nosný systém tvoria priečne dvojpoľové rámy. Konštrukcia stien je navrhnutá ako montovaný plášť s tepelnou izoláciou. Založenie objektu je na železobetónových monolitických základových pätkách, do ktorých je kotvená nosná oceľová konštrukcia. Pre uskladnenie zväzkov rúr bude slúžiť automatizovaný sklad so závesným manipulátorom. Manipuláciu s polotovarmi budú zabezpečovať reťazové dopravníky a dva mostové žeriavy s nosnosťou 8 ton . V časti haly bude murovaný prístavok, v ktorom budú kancelárie a sociálne zariadenia.
Stavbu tvorí hlavný objekt, ktorým je samotná hala s technologickým zariadením a tiež ďalšie objekty ako sú prípojky a rozvody inžinierskych sietí, potrubný most, úprava priľahlých komunikácií.

Aký je harmonogram prác?

- Odovzdanie staveniska pre výstavbu haly polotovarov bolo 12. apríla 2011, avšak ešte v marci boli urobené hrubé terénne úpravy pozostávajúce z odstránenia betónovej panelovej plochy o výmere 4550 m2 a odkopania terénu na -0,70 metra pod úroveň novej podlahy.
Pri výkopových prácach sme narazili na tvrdé podložie z bridlice, ktoré sťažilo a spomalilo realizáciu výkopov. V súčasnosti sú ukončené základové pätky a prebieha montáž nosnej oceľovej konštrukcie. Súbežne budujeme dažďovú a splaškovú kanalizáciu, prípojku vody a pripravujeme podložia pod základové dosky, na ktorých budú umiestnené automatické regálové sklady. Stavba haly polotovarov by mala byť ukončená v tomto roku.


Pohľad na výstavbu objektívom J. PeťkuAutor (zdroj): Jaroslav Peťko