3.8.2021 02:24:32
S Ing. Milanom Srnkom, PhD.

S Ing. Milanom Srnkom, PhD., na aktuálnu tému: O realizácii vedecko – výskumného projektu


V uplynulých dňoch sme si všimli inštaláciu špeciálnej laboratórnej techniky v bývalej sociálnej budove zvarovne rúr. O bližšie informácie sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho odboru technického a investičného rozvoja a zároveň zodpovedného riešiteľa vedecko - výskumného projektu:
- Najskôr by som chcel čitateľov našich novín oboznámiť s cieľmi vedecko – výskumného projektu, ktorého hlavným riešiteľom sú Železiarne Podbrezová a.s. Projekt s názvom „Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie pre aplikáciu v prehrievačových systémoch s ultrasuperkritickými parametrami“ v skratke (wolfrámové kotlové ocele) začali Železiarne Podbrezová a.s., riešiť od februára 2011. Našou partnerskou výskumnou organizáciou pri riešení projektu je Výskumný ústav zváračský – priemyselný inštitút Bratislava. Vývoj kotlových legovaných akostí súvisí s neustálym zvyšovaním teplôt a tlakov, pri ktorých pracujú energetické zariadenia. Zvýšením teplôt a tlakov sa zvyšuje účinnosť energetických zariadení a znižuje sa produkcia škodlivých emisií ako CO2, SO2, NOx.
Za posledných tridsať rokov sa zvýšila teplota pre použitie kotlových akostí o 60 stupňov Celzia z 540 stupňov Celzia až na súčasných 600 stupňov Celzia. Predpovede odborníkov v oblasti energetiky, publikované na medzinárodných konferenciách, hovoria o ďalšej potrebe zvýšiť teplotu o ďalších 50 – 100 stupňov Celzia v priebehu nasledovných tridsať rokov a zvýšiť aj tlak zariadení. Vzhľadom na problematiku korózie materiálov pri vyšších teplotách do určitého stupňa bude táto problematika riešená novými vyššie legovanými feritickými (martenzitickými a beinitickými oceľami) kotlovými akosťami. Nami riešený projekt sa práve zaoberá vlastnosťami takýchto ocelí, ktoré sú na báze 9 -12 percent Cr a 2,5 – 3 percent Cr ocelí legovanými Mo, W, V, Nb, Ti, B, Nb, N.
V prvej fáze projektu je potrebné mať dokonalú poznatkovú databázu o uvedených oceliach, ako aj o súčasne vyrábaných oceliach. Nasleduje fáza laboratórneho skúmania vlastností ocelí a poslednou fázou budú experimentálne skúšky valcovania rúr s následným overením ich vlastností.

ICP analyzátor

Riešenie uvedeného projektu si vyžaduje aj dobudovanie výskumnej laboratórnej techniky. Naše laboratória sme už vybalili ICP analyzátorom, na overovanie chemickej analýzy, mikrotvrdomerom, zariadeniami na prípravu metalografických vzoriek, charpyho kladivom, prenosnými analyzátormi a pyrometrami, elektrónový mikroskop sme vybavili EBDS detektorom. Poslednými dovezenými sú zariadenia na skúšanie creepovej odolnosti, ktoré boli inštalované v bývalej budove zvarovne rúr. Creep (tečenie kovu) je pomalá degradácia kovu, ktorá sa uskutočňuje pri vyšších teplotách (kritických pracovných teplotách kotlov) a výsledkom môže byť až porušenie materiálu a havária kotla. Dôležité je poznať dobu výdrže materiálu bez porušenia pri uvedených podmienkach (teda životnosť). Nové ocele svojim zložením (mikroštruktúrou, precipitáciou) spomaľujú creepovú degradáciu materiálu a predlžujú životnosť energetických zariadení.


Charpyho kladivo
Creepvé zariadenie


Ako je uvedený projekt financovaný?
- Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) a štátneho rozpočtu SR. Výška dotácie v našom prípade predstavuje 65 percent oprávnených nákladov projektu. Celková maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 2 992 842,72 eura. Železiarne Podbrezová do projektu prispejú vlastnými prostriedkami vo výške 1 076 254,31 eura. Na projekte aktívne spolupracuje kolektív 23 zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. z odboru technického a investičného rozvoja, odboru riadenia kvality, ťahárne rúr, valcovne bezšvíkových rúr a druhovýroby. O výsledkoch a úspechoch riešenia vás budeme informovať.

Názov projektu: Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie pre
aplikáciu v prehrievačových systémoch s ultrasuperkritickými parametrami
Akronym : wolfrámové kotlové ocele
ITMS kód projektu : 26220220149
Miesto realizácie projektu: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Číslo výzvy : OPVaV-2009/2.2/05-SORO
Hlavný partner - nositeľ : Železiarne Podbrezová a.s.
Partner – výskumná organizácia: Výskumný ústav zváračský – PI Bratislava
Celkové oprávnené výdaje projektu : 4.121.417,28 eura
Nenávratný finančný príspevok: 2.992.842,72 eura
Vlastné zdroje : 1.128.574,56 eura
Doba realizácie projektu: 2/2011 – 12/2014

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“Autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD.