7.12.2022 00:27:38
Aj vedúci stredísk získavajú poznatky v tréningoch

Učia sa nielen ako na to, ale aj prečo na to


Súbežne so školením majstrov, o ktorom sme písali v minulom čísle, beží aj kurz vedúcich stredísk. Tridsiati účastníci sú rozčlenení do troch skupín a absolvujú tri dvojdňové moduly.

V dňoch 9. a 10. novembra sa v dome kultúry školila tretia skupina. Školiteľ RNDr. Miroslav Varadínek nám priblížil princíp kurzov:
- Náš sociálno - psychologický tréning sa skladá z troch modulov. Prvý, ktorý práve beží aj v tejto skupine, je zameraný na osobnosť a komunikáciu. Zaoberáme sa otázkou osobnosti, čo to je osobnosť, ako funguje a ako sa prejavuje v komunikácii. Druhý modul je o riešení konfliktných situácií a tretí je o problematike osobnosti v riadení.
Pri našich výcvikoch najčastejšie využívame štýl „ keep smiling“, zameraný na ovplyvňovanie správania s cieľom čo najviac ho priblížiť správaniu úspešných, bez ohľadu na osobnostné dispozície a schopnosti. Snažíme sa pôsobiť na svojich poslucháčov pozitívnou energiou. Svoje „know - how“ dopĺňame aj o „why“. Keď vieme prečo, daný problém spoločne riešime. Účastníci sa na začiatku kurzu otestujú a v závere si môžu sami overiť, či im to niečo dalo. Na základe dlhoročných skúseností v tejto branži môžem konštatovať, že kurzy účastníci považujú za prínosné a záujem zamestnávateľov o ne pre svojich zamestnancov z roka na rok stúpa. Dôležitý a nenahraditeľný je aj ich sekundárny účinok. Aby efekt z takýchto kurzov pretrvával, dôležité je opakovanie v cykloch, najideálnejšie trojročných.

Za účastníkov kurzu z tretej skupiny:

Ing. Milan TREBULA, centrálna údržba
- Ja som podobný kurz absolvoval zhruba pred piatimi rokmi, takže niečo, čo tu počujem, si opakujem, ale sú tu aj nové informácie. Nepochybne je dôležité správne zaradiť svoj typ osobnosti a podľa toho aj konať. Teším sa na ďalšie moduly. Človek pri styku s ľuďmi zažíva rôzne situácie, aj konfliktné a je dobre poznať pohľad odborníka na ich riešenie.

F: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová