9.2.2023 14:37:37
Neprehliadnite!!!

Pre stále narastajúci počet odobratých nadlimitných jedál – tzn. jedál, ktoré zamestnávateľ nedotuje a zamestnanec ich odoberá za plnú sumu 3,62 €, sa odbor Ppam rozhodol detailnejšie objasniť podmienky poskytovania stravy.

Kedy má zamestnanec nárok na stravné za dotovanú sumu 0,90 €?
- Zamestnanec si môže odobrať jedlá za sumu 0,90 € výlučne podľa počtu odpracovaných zmien v mesiaci. Za odpracovanú zmenu sa pritom považuje pracovná zmena, ktorá trvala viac ako 4 hodiny, tzn. min. 4,5 hod. Je potrebné si ale uvedomiť, že do odpracovaného času sa nezapočítava prestávka v práci v trvaní pol hodiny. Prestávka je časový úsek pevne stanovený pre každú prevádzkareň a odborný útvar, takže zamestnanci si musia sami sledovať, aby ich fond pracovného času bol v potrebnej dĺžke. Napr.: zamestnanec pracujúci v režime od 6. do 14. hod. mal nacachovanú návštevu lekára od 10.30 do 14. hod. Pre jeho prevádzkareň je stanovená prestávka v práci v čase od 8. – 8.30 hod. Zamestnanec pre posúdenie nároku na stravu odpracoval len 4 hodiny (od 6. do 10.30 = 4,5 hod., mínus prestávka v práci 0.50 hod.), preto mu za tento deň nárok na dotovanú stravu nevzniká. Keby mal ten istý zamestnanec cachovanú návštevu lekára v čase od 6. do 9.30 hod. a od 9.30 do 14. hod by mal cachovanú prítomnosť, vznikol by mu nárok na dotovanú stravu v cene 0,90 €.
Ako sa posudzuje odber balenej stravy ?
- Balená strava, tzn. strava, ktorú si zamestnanec vopred objedná, sa posudzuje ako jedlo poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi výlučne podľa počtu odpracovaných zmien a započítava sa do celkového počtu odobratých jedál.
Ako sa posudzuje odber mrazenej stravy?
- Iné je posudzovanie mrazenej stravy - tu sa zamestnanec môže rozhodnúť, či si ju chce odobrať ako jedlo alebo ako doplnkový sortiment: v prípade, že zamestnanec nechodí na stravu pravidelne a počet odobratých teplých jedál v mesiaci je menší, ako počet odpracovaných zmien, môže si v závislosti od odpracovaných zmien zobrať mrazenú stravu ako jedlo v cene 0,90 €. Ale ak počet jeho pracovných zmien je menší, bude mu toto jedlo zúčtované v cene 3,62 €, ako nadlimitná strava.
Zamestnanci sa však priamo pri odbere môžu rozhodnúť, že mrazenú stravu chcú ako doplnkový sortiment, musia však túto požiadavku oznámiť priamo v pokladni Gastroservis-u. V takomto prípade im bude mrazená strava zúčtovaná v cene 2,58 €. Bez oznámenia v pokladnici im bude účtovaná strava vždy ako jedlo, nie ako doplnkový sortiment.
Prečo sa blokuje niektorým zamestnancom karta pre odber doplnkového sortimentu, resp. pre odber v automatoch SELECTA?
- Sú zamestnanci, ktorým nebolo možné pri zúčtovaní mzdy zraziť celú dlžnú sumu za stravné, doplnkový sortiment, resp. odbery v automatoch SELECTA. Stáva sa tak z najrozličnejších dôvodov, napr. zamestnanec má veľmi vysoké zrážky, ktoré sme povinní vykonať z titulu exekučného príkazu, nariadenia súdu a pod. a jeho mzda tak nepokryje sumu odberov. Aj pri práceneschopnosti zamestnanca sa môže stať, že sa tento stane dlžníkom, pretože za dni PN mu nevzniká nárok na dotované jedlo a zamestnanci, ktorí sa stanú práceneschopnými, musia počítať s tým, že ich odobratá strava nad limit odpracovaných zmien bude zúčtovaná v cene 3,62 € za jedlo. V prípade, že práceneschopnosť trvá do 10 dní, za toto obdobie dostane náhradu mzdy, ktorá je platená zamestnávateľom a pokiaľ zamestnanec nemá iné prednostné zrážky, umožňuje zúčtovať jeho odbery stravného, doplnkového sortimentu, resp. sortimentu v automatoch SELECTA. Od 11. dňa platí zamestnancovi nemocenské sociálna poisťovňa, takže keď si takýto zamestnanec odoberie stravu, doplnkový sortiment , resp. sortiment v automatoch SELECTA, pri zúčtovaní jeho mzdy nie je možnosť vysporiadať uvedené zrážky – či už čiastočne alebo v plnej výške - a zamestnanec sa stáva dlžníkom. Sú zamestnanci, ktorí aj napriek tejto skutočnosti počas práceneschopnosti stravovacie zariadenie navštevujú, resp. využívajú ponuku automatov SELECTA a ich dlh voči ŽP a.s. by sa bez blokovania karty len prehlboval. Karta zamestnanca bude teda blokovaná, pokiaľ zamestnancovi výška jeho zúčtovanej mzdy v danom mesiaci neumožnila vyrovnať si všetky pozdĺžnosti a rovnako pri dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca. Keď sa zamestnancovi skončí práceneschopnosť, resp. keď vyrovná všetky svoje pozdĺžnosti, z titulu ktorých sa blokácia karty uskutočnila, karta mu bude opäť odblokovaná podľa jeho požiadaviek.Autor (zdroj): Odbor práce a miezd