4.12.2022 09:26:41
Ukazovatele spokojnosti.
Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich číslami od 1 do 10 podľa poradia dôležitosti, ktoré im pripisujete a taktiež podľa toho, ktoré najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 10, ktorým označíte pre vás najmenej významný ukazovateľ. Očíslujte na vyznačenom mieste.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú :
...... istota stáleho zamestnania
...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti
...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie
...... bezpečnosť na pracovisku
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti
...... rast miezd
...... vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)
...... informovanosť o náplni vlastnej práce
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska
...... kvalita stravovania
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku
...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku
...... lepšie technické vybavenie pracoviska
...... iné (napíšte): ...................................................................................................................................

Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označte ich číslami od 1 - 10 podľa poradia ich dôležitosti. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase pre mňa sú:
...... možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a pod.)
...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
...... sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľná liečba a pod.)
...... zabezpečenie úrazového poistenia
...... zabezpečenie dopravy do zamestnania
...... zdravotná starostlivosť
...... odmeny darcom krvi
...... poukážky na nákup liekov
...... odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
...... regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, masáže)
...... vyššie odchodné do dôchodku
...... možnosť dôchodkového pripoistenia (doplnkové dôchodkové poistenie)
...... možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase
...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy
...... iné (uveďte aké): ............................................................................................................................

Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na adresu: Personálny odbor ŽP a.s. - najneskôr do 10-tich dní od vydania tohto čísla.
......".....................................Kupón......................................"..................................

Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, odstrihnite a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou na personálny odbor.

Meno priezvisko: ........................................................................................................................................
Osobné číslo: ........................................................................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar):...........................................................................................................................


Autor (zdroj): Personálny odbor