3.8.2021 03:34:01

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 4/2011
            PDF verzia
Skutočnosť prevýšila plán Skutočnosť prevýšila plán ŽĎAS: Kovací súbor pre Rusko a Rovnačka pre Čínu ŽĎAS: Kovací súbor pre Rusko a Rovnačka pre Čínu TÁLE a.s. - verejné lyžiarske preteky pre rodiny, deti i ostatných neregistrovaných lyžiarov Všetko s cieľom dosiahnutia vyššej kvality Akreditácia potvrdená Ukončenie krízy sa prejaví aj v investíciách plánovaných na rok 2011 Prečo sú súkromné školy Železiarní Podbrezová správnym rozhodnutím? Na slovíčko: Prípady interpunkcie súvetí so vsuvkou vyznačenou pomlčkami Pomôžte tým, čo pomoc potrebujú Zoznámte sa so zákonmi Z rozboru výsledkov pracovnej úrazovosti a stavu BOZP v ŽP a.s. za rok 2010 vyberáme: Akú knihu ste čítali naposledy? Inzertná služba Inzerujte u nás Spomienky BOMBUROVA ŠABĽA Folklórny súbor MOSTÁR v Brezne Fotografická výstava „SPOLU.“ Inaugurácia dekana HF TU v Košiciach O dokumentáciu žiada lekár TO NAJDÔLEŽITEJŠIE O SČÍTANÍ Ivan Čech, víťaz Svetového pohára jednotlivcov Muži začínajú dvanásteho marca Vo finále Ligy majstrov Z kolkárskych dráh Majstrovstvá Slovenska Na maratóne v Estónsku Na Martinských holiach Príďte na verejné preteky Jedálny lístok od 28. februára do 6. marca 2011 & od 7. - 13. marca 2011

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ukončenie krízy sa prejaví aj v investíciách plánovaných na rok 2011

S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja


Uplynulý rok priniesol v mnohých oblastiach života našej spoločnosti zlepšenie. Nedostali sme sa síce na predkrízovú úroveň, ale v porovnaní s rokom 2009 sa situácia podstatne zlepšila. Platí to aj pre oblasť technického a investičného rozvoja, ktorá bola v krízovom roku zmrazená na päťdesiat percent?

- Plán investícií sa vždy pripravuje v poslednom kvartáli predchádzajúceho roka. Rok 2009 bol poznačený výraznou hospodárskou krízou. Dĺžku krízového obdobia nebolo možné určiť a preto výška pripravovaného plánu investičného rozvoja na rok 2010 bola poznačená zotrvávajúcou opatrnosťou. V roku 2010 neboli plánované veľké investičné projekty. Investície boli zamerané najmä do projektov s rýchlou návratnosťou a do zariadení, ktoré boli do Železiarní Podbrezová dovezené z dcérskej spoločnosti TTS Svinov, ktorá ukončila svoju výrobnú činnosť.

Spomeniete významnejšie investičné akcie technologického a
stavebného charakteru?
- Aj keď výška investícii v roku 2010 bola na rovnakej úrovni ako v roku 2009 , podarilo sa nám zrealizovať viac významných akcií. Najvýznamnejšou technologickou investičnou akciou roku 2010 bola určite inštalácia točivej redukcie TR 320 v teplárni nového závodu. Prínosom točivej redukcie je výroba elektrickej energie z prebytočnej pary. Medzi ďalšie významné technologické investičné akcie realizované v roku 2010 môžeme zaradiť modernizáciu linky kotlových rúr č.3, nákup nového opticko – emisného spektrometra pre chemickú analýzu kovov, otryskávacie zariadenie oblúkov, modernizáciu UV lakovacej linky alebo modernizáciu výmurovky stabilizačnej pece tŕňových tyčí. Len malý podiel financií bol použitý do investícií stavebného charakteru, ktoré boli zamerané hlavne do environmentálnych akcií.

V uplynulých dňoch bol schválený plán technického a investičného rozvoja na rok 2011. Prezradíte nám, čo chystáte v tejto oblasti?
- Dobré výsledky hospodárenia roku 2010 a dobré výhľady na rok 2011 dávajú predpoklad pre finančnú stabilitu spoločnosti, čo sa prejavilo aj vo výške schváleného investičného plánu na rok 2011. Výška investičného plánu sa dostala na porovnateľnú úroveň ako v rokoch pred hospodárskou krízou. Na rok 2011 je rozpracovaných aj niekoľko veľkých investičných projektov. Najvýznamnejšou investičnou akciou bude výstavba novej haly polotovarov s automatizovaným skladom rúr. V roku 2011, v rámci investícií, zabezpečujeme aj nákup prístrojovej techniky pre výskumno vývojový projekt „Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie pre aplikáciu v prehrievačových systémoch s ultrasuperkritickými parametrami“, ktorý je spolufinancovaný z fondov regionálneho rozvoja Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci operačného programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Výskum a vývoj“. Bližšie informácie o uvedenom projekte prinesieme čitateľom v ďalších číslach.

Hoci je len začiatok roku, vieme, že máte už jednu úspešnú investičnú akciu za sebou. Môžete nám o nej niečo prezradiť?
- Áno, tento rok sme začali celkom dobre a koncom januára sme v prevádzkarni ťaháreň rúr dali do užívania predĺženú kontrolnú linky č.7 na 17 metrov dlhé rúry. Na linke dovezenej z TTS Svinov a inštalovanej v Podbrezovej ešte v roku 2009, sme kompletne zrekonštruovali jej vstupnú a výstupnú časť.

PODBREZOVAN 04 2011 Predĺžená linka v ťahárni rúr. Foto: I. Kardhordová
Predĺžená linka v ťahárni rúr. Foto: I. Kardhordová

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová