23.9.2021 16:04:51
Prídavným látkam v potravinách venujú odborníci nepretržitú pozornosť


Spotrebiteľov už dlhšiu dobu zavádzajú nepravdivé informácie v poplašných reťazových mailoch a plagátikoch, ktoré nachádzajú vo svojich schránkach. Sú to zoznamy nebezpečných „Éčok“ (farbivá, zahusťovadlá, arómy, zvýrazňovače chuti, konzervačné látky a pod.) v potravinách, ktoré podľa týchto informácií môžu spôsobovať až rakovinu. „Základnou legislatívou EÚ v oblasti prídavných látok do potravín je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách v znení zmien a doplnení. Nahrádza predchádzajúce smernice a rozhodnutia, týkajúce sa prídavných látok povolených na používanie v potravinách s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu Európskeho spoločenstva a zároveň zaručiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľov“, upriamuje pozornosť na platnú legislatívu v tejto oblasti vedúca odboru hygieny výživy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Ivana Sedliačiková. Ako príklad nepravdivosti uvedených informácií, ktoré znepokojujú spotrebiteľov, je aj uvádzaná kyselina citrónová E 330. Pritom ide o látku, ktorá sa nachádza skoro vo všetkých živých organizmoch. Je dôležitým medziproduktom v Krebsovom cykle, ktorý prebieha v ľudskom tele. V potravinách reguluje kyslosť, pôsobí ako antioxidant a má tiež antibakteriálne účinky. Za „zatracovanie“ tejto látky treba zrejme vďačiť zlému prekladu slova Krebs. To v nemčine síce znamená rakovina, ale v prípade kyseliny citrónovej ide výlučne o vedca Hansa Krebsa, ktorý za objavenie citrátového cyklu, nazývaného tiež aj Krebsov cyklus, dostal Nobelovu cenu.
Prídavné látky nie sú prirodzenou súčasťou potravín, ale sú do nich pridávané úmyselne. Slúžia na zvýšenie odolnosti voči fyzikálnym, chemickým a biologickým zmenám, na predĺženie trvanlivosti potravín, na zachovanie výživovej hodnoty, na zlepšenie zmyslových vlastností a pod. Sú to napr. farbivá, sladidlá, konzervačné látky, antioxidanty, kypridlá, emulgátory, želírujúce látky, protihrudkujúce látky a ďalšie. Označujú sa písmenom „E“ (odtiaľ tzv. Éčka) a číslom podľa registrácie ES. „Prídavné látky nesmú porušiť zdravotnú bezpečnosť potravín a musia sa používať len v takých množstvách, ktoré sú určené v európskej a našej legislatíve. Pred povolením ich používania sú tieto látky dôkladne skúmané. Vo vzorkách potravín, odoberaných pracovníkmi RÚVZ v rámci úradnej kontroly potravín, sú analyzované aj prídavné látky, najčastejšie farbivá, konzervačné látky, sladidlá, pričom bolo len ojedinele zistené nadlimitné množstvo konzervačnej látky,“ konštatuje MUDr. Sedliačiková.
Dodáva, že spotrebiteľ si vie overiť, aké prídavné látky boli do potravín pridané. Každá potravina musí mať v označení uvedené aj zloženie, a to vrátane prídavných látok. Je na spotrebiteľovi, akú potravinu si kúpi. Napr. ak má možnosť si kúpiť mäso každý deň, tak si nebude kupovať mäsové konzervy. Ak pôjde na dovolenku a nebude môcť kupovať denne čerstvé potraviny, kúpi si potraviny s konzervačnými látkami, ktoré predĺžia ich trvanlivosť a zabránia mikrobiálnemu rozkladu.
Autor (zdroj): Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica