23.9.2021 16:51:36
Rok po začatí súťaže medzi zmenami

Súťaživosť prináša zlepšovanie


Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnosti súťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do nej pracovníci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z obslužných prevádzkarní centrálna údržba, doprava, energetika a odbor riadenia kvality. Kritériá súťaže vychádzajú z oblastí: kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vývoj počtu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotlivých prevádzkarňach vypracované individuálne súťažné kritériá „šité na mieru“. Mesačné a štvrťročné hodnotenia sú zverejňované na vývesných tabuliach. Motiváciou pre súťažiacich je finančná odmena. Zaujímalo nás, ako súťaž beží v odbore riadenia kvality a preto sme oslovili Ing. Pavla AMBRÓZA zástupcu vedúceho odboru.

Na úvod, môžete definovať kritériá „šité na mieru“ pre vašu prevádzkareň?
-Vzhľadom na skutočnosť, že odbor riadenia kvality je obslužným odborom, snažili sme sa tomu prispôsobiť aj hodnotené súťažné kritériá. Prvým kritériom je spokojnosť zákazníka respektíve prevádzkárne, ktorá požaduje výkon služby s výsledkami jej realizácie. Ďalej je to počet reklamácií na vykonávané služby, dodržiavanie technologických postupov (skúšobné postupy, kalibračné postupy...), dodržiavanie pracovnej disciplíny, počet pracovných úrazov a počet nápravných a preventívnych opatrení.

Ktorý kolektív môžete označiť za víťazný?
-V odbore riadenia kvality sú do súťaže zapojení pracovníci defektoskopie, mechanickej skúšobne, chemického laboratória a vstupnej kontroly, ktorí súťažia medzi zmenami len v rámci svojho pracoviska. Charakter ich práce je vzájomne tak odlišný, takže neviem označiť jeden kolektív ako najlepší.

Badáte vplyv súťaže na dosahované výsledky?
-Vždy je čo zlepšovať, ale môžem konštatovať pokles počtu požiadaviek na nápravné a preventívne opatrenia, pokles počtu úrazov a zvýšenie pracovnej disciplíny.

Máte pocit, že sa mení aj postoj ľudí? Jednak k plneniu pracovných povinností, ale aj v rámci medziľudských vzťahov?
- Zamestnanci si svoje pracovné povinnosti plnili aj pred začatím súťaže, avšak každá forma motivácie k zlepšovaniu je prínosom. V medziľudských vzťahoch sú tiež prípady, kde je priestor na zlepšovanie, ale celkovo hodnotím náš kolektív ako nekonfliktný.

Bolo by podľa vás vhodné niečo v tejto súťaži vylepšiť, resp. zmeniť?
- V každej súťaži ide o vyvolanie záujmu u ľudí. Pokiaľ sa to darí, tak vylepšenia nie sú potrebné.Zariadenie na skúšky vrubovej húževnatosti ocele. Foto: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová