7.12.2022 01:21:16
Gymnazisti obhajovali projekty

Aplikácia moderných metód vo vyučovacom procese s dôrazom na samostatnú prácu žiaka


V Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová sa 4. júna 2012 konali obhajoby ročníkových prác tretiakov. V poradí druhý ročník bol mimoriadne zaujímavý na nezvyčajné a zaujímavé témy.

Organizácia týchto ročníkových prác je založená na presnom časovom harmonograme. Celý proces začína hneď na začiatku tretieho ročníka (v septembri - októbri), kedy si každý tretiak vyberá jednu z mnohých vypísaných tém. Témy vyhlasujú učitelia konkrétnych predmetov a snažia sa o to, aby boli zamerané na prax alebo región a aby témy prechádzali viacerými oblasťami života. Celý tretí ročník môžu žiaci zhromažďovať materiál a podklady pre svoju prácu. Počas ústnych maturitných skúšok (máj) dokončujú svoje práce tak, aby každá dodržiavala istú štruktúru, odbornú úroveň vyjadrovania a formálnu stránku. Odovzdané ročníkové práce, zviazané v hrebeňovej väzbe, každý žiak odovzdá svojmu konzultantovi, učiteľovi, ktorý tému vypísal. V júni nasleduje obhajoba prác, ktorú žiak robí pred komisiou. Výsledkom je známka, vyplývajúca z posúdenia samotnej práce a obhajoby. Samotné obhajoby sú krásnou udalosťou v živote školy, môže sa na ne prísť pozrieť ktokoľvek, sú totiž verejnosti prístupné.
Žiak takto už počas tretieho ročníka získa mnoho skúseností v práci s odbornou literatúrou, s písaním odborného textu a s jeho obhajobou. Po zhodnotení druhého ročníka tohto ročníkového projektu musíme skonštatovať, že to má pre tretiakov a budúcich maturantov mimoriadne veľký význam a osobnostný prínos.


Dominika KYSELICOVÁ, III. H trieda
- Na projektový týždeň som sa tešila, pretože sa chystám na vysokú školu a toto bola pre mňa najlepšia skúsenosť. Vyskúšala som si prípravu na tvorbu bakalárskej resp. diplomovej práce a aj to, aké je obhajovať svoju prácu. Verím, že mi tento projekt pomôže lepšie zvládnuť stres pri maturitnej skúške.

Andrej VÁGNER, III. H trieda
- Podľa môjho názoru je táto školská aktivita pre študentov užitočná a som si istý, že skúsenosti, ktoré získali počas tejto práce, využijú aj v budúcom štúdiu na vysokých školách. Na obhajobu svojho vlastného projektu som sa tešil. Bola to príležitosť porozprávať ostatným, čo som zistil.

Júlia AUXTOVÁ, III. H trieda
- Mám skvelý pocit, že som to zvládla, čomu by som ešte pred dvomi týždňami nebola uverila. Obhajobu som si užila aj napriek stresu, pretože ma moja téma zaujímala a vedela som o nej veľa. Z obhajoby ostatných spolužiakov som sa dozvedela mnoho zaujímavých vecí z rôznych oblastí. Podľa mňa to bola veľmi užitočná skúsenosť do budúcnosti, najmä vzhľadom na vysokú školu. Zopakovala by som si to zasa.

Marián ŠKULTÉTY, III. H trieda
- Tvorba projektov a ich následná obhajoba nám do budúcnosti dáva aspoň čiastočnú predstavu o tvorbe prác na vysokú školu. Aj keď požiadavky našich prác neboli ani zďaleka také s akými sa stretneme neskôr, uvedomili sme si časovú náročnosť na tvorbu. Len zozbierať informácie z rôznych zdrojov zabralo samo osebe veľa námahy a času. Následné naštudovanie už ani nehovoriac. Mnohí, ktorí zanedbali prípravu a začali pracovať na poslednú chvíľu na svojich prácach, nemohli ani dosiahnuť dobrú kvalitu a následnú dobrú známku. Nie každý však má voľného času ako ostatní, a je zaťažený o niečo viac. Avšak ani to nebol taký veľký problém a všetko sa dalo zvládnuť na výbornú.

Foto: Mgr. Juraj Čief
Autor (zdroj): Mgr. Štefan Fedor