5.10.2022 19:47:45
Na slovíčko

V živej, neoficiálnej alebo polooficiálnej komunikácii sa používajú domácke podoby krstných (rodných) mien. Od slovenských mužských mien sú to najčastejšie podoby zakončené na -o, napr. Ladislav – Laco, Pavol/Pavel – Paľo, František – Fero, Rudolf – Rudo, Juraj – Juro, Jurino, Ďuro, Lukáš – Lukino, alebo na spoluhlásku, napr. Andrej – Ander, Andriš, Andráš, Bohumil – Bohuš, Ferdinand – Ferdiš, Gabriel – Gabo i Gábriš, i na samohlásku -a, napr. Štefan – Pišta popri Števo. Väčšina ženských domáckych mien je zakončená na samohlásku -a: Michaela – Miša, Anna – Hana, Anča, Aňa, Anica, Dorota – Dora, Dorica, Dorina, Viktória – Vika, Vikina, Vica, Katarína – Kata, Katina, Katuša, Kača, Kačena, Kaťa, Zuzana – Zuza, Zuzuľa. Popri týchto podobách sa tak medzi mužskými, ako aj ženskými menami vyskytujú i podoby so zakončením na -i alebo -y, napr. Laci, Pali, Feri, Rudi/Rudy, Ďuri, Luky/Luki, Viki/Viky, Katy/Kati. Ide o cudzie, zvyčajne domácke podoby mužských a ženských mien. Ich zakončenie býva ovplyvnené podobou vo východiskovom jazyku. Luky je anglická podoba mena Lukáš. Laci, Pali, Feri sú maďarské domácke podoby mužských mien Ladislav, Pavol, František. Rudi je nemecká domácka podoba mužského mena Rudolf. Katy je anglická domácka podoba mena Katarína a Kati maďarská domácka podoba tohto mena.
Krstné mená zakončené na -i/-y sa v slovenčine častejšie ako vo funkcii nominatívu používajú vo funkcii oslovenia – porov. najmä ženské mená Eva – Evi, Viera – Vieri, Soňa – Soni, Kaťa/Kata – Kati, Zuza – Zuzi. Tieto tvary majú oporu v tvare mami odvodenom od všeobecného podstatného mena mama, a v tvare oci odvodenom od domáckej podoby oco utvorenej od všeobecného mena otec, ktoré sa v slovenčine používajú vo funkcii oslovenia. Mužské mená zakončené na -i/-y sa skloňujú podľa vzoru kuli, napr. Feri – Feriho – Ferimu, Rudi – Rudiho – Rudimu, ženské mená zakončené na -i/-y ostávajú nesklonné, napr. stretla som sa s Viki.Autor (zdroj): Silvia Duchková, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV