6.12.2022 23:58:07
Po dvadsiatom riadnom valnom zhromaždení

Bol to opäť úspešný rok

Dvadsiate riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa konalo 19. júna 2012 v Dome kultúry ŽP, za účasti akcionárov zastupujúcich 87,92 percenta podielu na vlastníctve základného imania spoločnosti.

Po otvorení a schválení orgánov valného zhromaždenia prítomní schválili návrh predstavenstva na rozšírenie doteraz používaného obchodného mena spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. o skrátenú verziu ŽP a.s., ktorá je často používaná v obchodnom styku. Nasledovalo schvaľovanie zmien stanov spoločnosti v článku II. a článku XII.
Predseda predstavenstva Ing. Vladimír Soták predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2011 a informáciu o podnikateľskom zámere. Okrem iného povedal: „Predstavenstvo hodnotí veľmi pozitívne uplynulý rok najmä preto, že sme splnili stanovené ciele v obchodnom aj finančnom pláne aj napriek problémom, ktoré nastali v marci pri požiari vo valcovni bezšvíkových rúr. Opravu sme zvládli v krátkom čase a výroba bola obnovená po osemnástich dňoch. Celkové tržby z predaja našich výrobkov, tovaru a služieb, dosiahli v hodnotenom období výšku 275 524 tisíc eur, čo je o 27,4 percenta viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Viac ako 90 percent našich výrobkov bolo dodaných na exportné trhy. Čistý zisk v roku 2011 dosiahol 14 409 tisíc eur. Vďaka kvalitnému servisu a krátkym dodacím lehotám sme si rozšírili okruh odberateľov a udržali významné postavenie na európskych a svetových trhoch.“ Z podnikateľského zámeru na rok 2012 vyplýva, že „...v materskej spoločnosti budeme aj naďalej rozvíjať hutnícku výrobu so zameraním na výrobu ocele, oceľových bezšvíkových rúr a hutnícku druhovýrobu. Cieľom podnikateľského zámeru je plné využitie výrobných kapacít, čomu bude prispôsobený aj spôsob prevádzkovania technologických zariadení. Na opravy technologických zariadení bude vynaložených 27,2 milióna eur. V nasledujúcich dvoch rokoch plánujeme v troch etapách realizovať nové odprášenie elektrooceliarne a pripravujeme sa na rekonštrukciu a modernizáciu kontinuálneho odlievania ocele a výstavbu nového vákuovacieho zariadenia,“ povedal predseda predstavenstva.
Predseda Dozornej rady ŽP Ing. Ján Banas v správe o činnosti konštatoval, že
„...podnikateľská činnosť spoločnosti bola uskutočňovaná v súlade so zákonom a stanovami.“
Podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík predniesol návrh individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré boli zostavené k 31. decembru 2011 a návrh rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2011.
Z dôvodu uplynutia volebného obdobia člena dozornej rady Ing. Jána Banasa, bol z funkcie odvolaný a ako kandidáta na nové volebné obdobie ho prítomní opätovne schválili. Volebné obdobie skončilo aj členom dozornej rady, zástupcom zamestnancov a preto už 25. mája sa uskutočnili voľby týchto členov. Zo zástupcov zamestnancov bol opäť zvolený Ing. Milan Mutiš a členmi odborovej organizácie zvolený Pavol Koštiaľ nahradil v dozornej rade doterajšieho zástupcu odborovej organizácie Milana Weissa.
Dvadsiate valné zhromaždenie prebehlo bez akýchkoľvek problémov, diskusií, akcionári schválili ročnú správu predstavenstva a podnikateľský zámer, správu dozornej rady, individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku. Valné zhromaždenie schválilo pre rok 2012 audítora na overenie účtovnej závierky, ktorým bude Deloitte Audit s.r.o. Valné zhromaždenie schválilo aj vyplatenie dividend v sume 4 eurá na jednu akciu z účtu nerozdeleného zisku z predchádzajúcich rokov. V poslednom bode programu schválili akcionári „návrh cien podľa osobitného predpisu“. Povinnosť vyplýva z novely zákona, podľa ktorého návrh na zmenu regulovaných cien musia ešte pred podaním regulačnému úradu schváliť akcionári.


Foto: I. Kardhordová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová