7.12.2022 00:42:25
S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI Slovakia s.r.o.

V plnom nasadení aj počas leta


Vlani bol zavedený systém plánovanej podpory nakládky tovaru v ŽP a.s. – ako hodnotíte tento krok po roku využívania?
- Cieľom zavedenia systému bolo zosúladiť požiadavky zákazníkov na dodanie tovaru s možnosťami prevádzkových kapacít na fyzickú nakládku na jednotlivých nakladacích miestach v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a to s ohľadom na čas potrebný pre realizáciu prepravy do určenej destinácie. Som presvedčená, že tento cieľ sa naplnil a podarilo sa nám zastaviť stupňujúce sa problémy s nakládkou hlavne vo valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr, kde sa na kamióny nakladajú najväčšie objemy tovaru. Nakládka kamiónov sa dnes plánuje nielen na jednotlivé dni, ale aj do pracovných zmien. Skrátili sa čakacie doby dopravcov na nakládku. Skrátil sa tiež celkový čas pohybu kamiónov v areáli ŽP a.s., hoci tento faktor je závislý aj na počte nakladacích miest, na ktorých musí jeden kamión nakladať.
Zavedenie systému prinieslo zároveň určité obmedzenia, ktoré vychádzajú z kapacitných možností nakládky prevádzkarní a túto skutočnosť bolo potrebné neraz vysvetliť zákazníkom.

Myslím si, že zákazníci dosť rýchlo pochopili nevyhnutnosť takéhoto plánovania nakládky a dnes to vnímajú ako pozitívny krok. Dopredu sa posunula vzájomná komunikácia, výsledkom čoho je ich spokojnosť s dodaním tovaru v dohodnutých termínoch.
Väčšina zákazníkov, resp. obchodníkov má prístup do systému a možnosť vidieť, do ktorej zmeny určitého dňa je naplánovaná nakládka jeho tovaru, evidenčné číslo kamióna. V deň nakládky vidia čas jeho príchodu, na ktorom nakladacom mieste sa nachádza, alebo bol už naložený, i čas jeho odchodu. Vďaka zamestnancom odboru expedície a obchodnej administratívy v ŽP a.s. a samozrejme mojim kolegom, údaje sú aktualizované počas celého dňa.
V minulom roku bol v ŽP a.s. zrealizovaný aj proces centralizácie zákazníckej špecifikácie na nakládku a táto špecifikácia sa následne doplnila do systému plánovania kamiónov. Verím, že každý, kto s týmto systémom pracuje to považuje za ďalší pozitívny vplyv na zrýchlenie nakládky.

Naplnili sa vaše očakávania, ktoré ste vkladali do nového automatizovaného skladu vo valcovni bezšvíkových rúr?
- Od dopravcov, majiteľov kamiónov a tiež samotných vodičov máme zatiaľ len pozitívne ohlasy na nakládku v novom automatizovanom sklade valcovne bezšvíkových rúr. O nakládke hovoria ako o dobrej a rýchlej. Ich hodnotenie je pre nás dôležitou spätnou väzbou, pretože to znamená, že je dobrá nielen fyzická nakládka, ale aj jej naplánovanie.
Náš záujem sa sústreďuje najmä na počet naložených kamiónov, o tonáži hovoríme len pri požiadavkách na prepravu. Je rozdiel, ak napr. v jednej zmene potrebujeme čiastočne naložiť osem kamiónov vo valcovni bezšvíkových rúr a tie potom dokladajú presné rúry, alebo osem plných kamiónov len valcovaných rúr. V oboch prípadoch musí ten kamión vojsť do haly, odplachtovať, naložiť, zaplachtovať, vyjsť z haly. Z pohľadu času sa dá najviac ovplyvniť práve nakládka tovaru a od nového skladu sme skutočne očakávali, že naložíme viac kamiónov v jednej zmene. Prax ukazuje, že nakládka sa zrýchlila a tým sa očakávania napĺňajú.

Čím žijete v týchto dňoch?
- Máme pred sebou letné obdobie, pre mnohých zamestnancov čas na letnú dovolenku. V našej spoločnosti je to čerpanie len vopred naplánovaných a schválených dovoleniek, pretože každého chýbajúceho kolegu je potrebné zastúpiť v plnom rozsahu. Vzhľadom na špecifickú zasielateľskú (špeditérsku) činnosť nie je možné využiť napr. brigádnikov. Keď zasielateľ obstaráva prepravu, sprostredkovateľská činnosť je len jednou z jeho aktivít. Zasielateľ musí mať na pamäti záujmy odosielateľa, dopravcu i príjemcu tovaru osobité pre každú jednu prepravu. Musí mať potrebné vedomosti i skúsenosti a preventívne upozorňovať na prípadné riziko, ku ktorému by mohlo dôjsť počas nakládky alebo vykládky tovaru, ako aj počas samotnej prepravy. Práve v letných mesiacoch sú v mnohých krajinách rôzne obmedzenia, zákazy jázd v určité dni, hodiny, čo má vplyv na termín nakládky i vykládky. Musíme mať na zreteli, že niektorí zákazníci (príjemcovia tovaru) budú pracovať v inom ako bežnom pracovnom režime, alebo v určité dni, resp. týždne nepracujú. Taktiež u nich sú čerpané dovolenky a je potrebné mať vedomosť a kontakt na toho, kto ich zastupuje v tejto oblasti.
Štatistika počtu nami obstaraných prepráv za posledné dva roky ukazuje, že júl a august boli na úrovni ostatných bežných mesiacov roka. Uvítali by sme, aby takýto vývoj pokračoval aj v tomto roku a dopyt po našich službách rástol aj v budúcnosti.
Autor (zdroj): Viera Kúkolová