17.8.2022 02:38:42
Hodnotili študijné výsledky a športové úspechyĎalší rok majú úspešne za sebou


Slávnostný záver školského roka 2011/2012 sa uskutočnil v našich súkromných školách 29. júna za účasti vedenia a pedagogického zboru škôl a Ing. Jána Banasa, predsedu Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s.

„Záver školského roka je našim zberom úrody,“ povedala na úvod svojho vystúpenia riaditeľka škôl Ing. Anna Pavlusová. Vyzdvihla zlepšenie výsledkov, ktoré dosiahli 266 žiaci z odbornej školy s priemerným prospechom 2,58. S vyznamenaním skončili desiati a s prospechom veľmi dobre tridsaťtri žiakov. Je smutné, že dvadsaťtri žiakov neprospelo a budú robiť koncom augusta komisionálne skúšky, ročník si budú musieť zopakovať dvaja žiaci. Gymnaziálne štúdium v tomto školskom roku navštevovalo 146 študentov, z ktorých s vyznamenaním ukončilo školský rok tridsaťdva (siedmi dosiahli priemer 1,0), štyridsaťštyri žiakov dosiahlo prospech veľmi dobrý a trinásti neprospeli, čakajú ich komisionálne skúšky. Vedenie školy vidí dôvody neprospievajúcich hlavne v zlej dochádzke na vyučovanie. Aj v predchádzajúcom roku mali všetci žiaci odbornej školy možnosť získať finančné prostriedky za plnenie si študijných povinností, ako aj povinností vyplývajúcich z odbornej prípravy. Okrem toho mohli získať sociálne štipendium a za prácu v prevádzkarňach finančné prostriedky až do výšky 150 eur. Žiaci gymnázia mali v tomto roku po prvý raz možnosť získať motivačné štipendium (v rozsahu: dvadsať eur pre priemer 1, pätnásť eur pre priemer 1,01 – 1,30 a desať eur pre priemer 1,30 – 1,50). V druhom polroku bolo študentom vyplatené motivačné štipendium v celkovej výške 1 895 eur, čo potvrdilo, že sa im oplatilo dobre učiť.
Skúšku dospelosti v tomto roku úspešne zvládlo 48 maturantov z odbornej školy a 49 z gymnázia. Záverečné skúšky absolvovalo jedenásť žiakov, piati s prospechom veľmi dobre. Slávnostné vyraďovanie žiakov SSOŠH ŽP a absolventov SG ŽP, za účasti ministra školstva, dekana hutníckej fakulty TU Košice a ďalších vzácnych hostí bolo dôstojným rozlúčením sa so školou a prijatím našich absolventov do veľkej rodiny železiarov.
Na základe Štatútu bezpečnosti, prijatého zriaďovateľom a jeho strednými školami, je v každom školskom roku - z každého ročníka - vyhodnotená najlepšia trieda. V tomto roku zvíťazili 4. B, 3. B, 2. H a I. E. Odmenou pre víťazné triedy boli finančné poukážky vo výške 500 eur, zástupcom tried ich odovzdal predseda Dozornej rady ŽP Ing. Ján Banas.
„Chcem sa poďakovať za odvedenú prácu učiteľom, trénerom a žiakom, reprezentujúcim naše školy, ktorí výborne obstáli v súťažiach. Dosiahli nielen dobré športové výsledky, zapojili sa i do súťaží odborných zručností. V profesii obrábač kovov, pod vedením Ing. Ivana Majera, vyhral Jozef Bartošík krajské kolo a postúpil do celoštátneho kola ZENIT v Košiciach. Gymnazisti, pod vedením Mgr. Eriky Goceliakovej, získali cenu v súťaži EUROSCOLA spojenú s pobytom v Štrasbourgu. Naši mechatronici, vedení Ing. Petrom Flaškom, sa zúčastnili celoslovenskej súťaže organizovanej firmou Festo a IPPR. Študenti informatiky si urobili skúšky ECDL. Študentka Daxnerová, pod vedením Ing. Ivana Štubňu, postúpila do celoštátneho kola SOČ, kde skončila šiesta. Centrum olympijskej prípravy pri SG ŽP získalo nových reprezentantov. Ondrej Kosztolányi sa zúčastnil Olympiády mládeže v Insbrucku, atď.,“ konkretizovala výborné výsledky riaditeľka Pavlusová. Zároveň pripomenula, že výbornú spoluprácu so zriaďovateľom – Železiarňami Podbrezová ocenilo Ministerstvo hospodárstva SR čestným uznaním za dlhodobú spoluprácu pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, škola získala tiež Cenu týždenníka Trend pre najaktívnejšie stredné školy za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít v kategórii súkromné školy. Riaditeľka ohodnotila aj dobrú spoluprácu so športovými klubmi, v ktorých sú zaradení žiaci podľa jednotlivých športových disciplín.
V závere riaditeľka súkromných škôl poďakovala odchádzajúcim pedagógom a zaželala všetkým prázdniny plné zážitkov a oddychu, po ktorých sa stretnú v novom školskom roku plní sily do ďalšieho štúdia.
Veríme, že predsavzatia vedenia školy - v priebehu júla a augusta dokončiť výmenu okien v budove školy, dverí v dielňach, pripraviť vstup a novú vrátnicu, sa naplnia.

Predseda dozornej rady Ing. Ján Banas blahoželá zástupcom víťaznej triedy a odovzdáva im poukážku v hodnote 500 eur.


Čím bol pre vás zaujímavý?

Michal NÉBUS, II. B SSOŠH
- Asi tým, že som tento rok prežil, ukončil ho a postupujem do ďalšieho ročníka. V prvom polroku som absolvoval už aj odbornú prax v podbrezovských železiarňach, práca mi išla a výhodou boli aj finančné odmeny. Nakoľko nemám ešte vek na letnú prax, budem oddychovať doma.

Filip KRÁLIK, III. C SSOŠH
-Samozrejme praxou vo firme. Oboznámil som sa aj s údržbou, výmenou sond pri peciach vo valcovni bezšvíkových rúr. Okrem toho to boli aj zaujímavé školské akcie, najviac sa mi páčilo na výlete v atómovej elektrárni v Mochovciach. Aj keď ide leto a prázdniny, prvý mesiac budem brigádovať v ťahárni rúr.

Karolína Rochovská, I. H SG
- Nakoľko to bol prvý rok v tejto škole, veľa som sa naučila. Už dnes som presvedčená, že moje rozhodnutie študovať v SG ŽP bolo správne. Páčil sa mi aj spoločenský život v škole, exkurzia na Hrad Ľupča a tohtoročný výlet v závere roka. Som v triede informatikov a tak patrím k tým, ktorí ako učebnú pomôcku dostali notebooky a na to sa nezabúda.

Peter KOMORA, I. A SSOŠH
- Po roku štúdia môžem potvrdiť, že je to dobrá škola. Veľa som sa naučil, páčil sa mi aj prístup pedagógov a majstrov. Prax som absolvoval zatiaľ len v školských dielňach, no v budúcom ročníku sa to zmení. Škola končí, odchádzame na prázdniny a teším sa, že si trochu oddýchnem.

Michal DILSKÝ, III. G SG
- Navštevujem športovú triedu a musím povedať, že dostanem asi najhoršie vysvedčenie v mojom doterajšom živote. Akosi som to flákal, ale som presvedčený, že v ďalšom ročníku sa zlepším. V tomto roku som si našiel veľa dobrých kamarátov, bližšie spoznal spolužiakov, s ktorými sme sa zúčastnili rôznych športových akcií a tie utužili náš kolektív. V lete budem brigádovať vo valcovni rúr.

Nika PACEKOVÁ, II. H SG
- Myslím si, že moje výsledky za rok mohli byť aj lepšie, no musím sa uspokojiť s tým, ako som tento rok zvládla. Nezabudnem na akciu Tarzánia na Táľoch, kde sme sa šplhali po skalách, či na plavecký výcvik.


Foto: I. Kardhordová

Autor (zdroj): Viera Kúkolová