5.10.2022 19:52:22
Júnová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Stredná oprava (ďalej SO) vo valcovni bezšvíkových rúr sa uskutočnila v termíne od 25. do 28. júna 2012. Termín realizácie SO bol stanovený na základe schváleného grafikonu opráv. V minulosti boli SO uskutočňované v termínoch koncom ôsmeho mesiaca a od polovice dvanásteho mesiaca v danom roku. Uvedené termíny boli prispôsobované najmä podmienkam obchodného plánu. Návrh na zmenu termínu z augusta na jún vyplýval z potrieb technického stavu zariadenia. Polročný interval medzi jednotlivými SO považujeme z technického hľadiska za opodstatnený a veľmi správny. Aj keď bola júnová oprava pomerne krátka (trvala len 3,5 dňa), takmer všetky naplánované opravárenské práce boli zrealizované. Technologické zariadenie od poslednej decembrovej SO 2011 vyrobilo približne 105 k/ton rúr a bolo potrebné zrealizovať kontroly a nevyhnutné výmeny hlavných funkčných častí jednotlivých agregátov valcovacej trate. Na „teplej časti trate“ išlo o agregáty: nožnica NL, dierovací lis, elongátor, pretlačovacia stolica, odvalcovačka, redukovňa, chladník a
v neposlednom rade dopravníky a dopravníkové sekcie v úseku celej teplej časti valcovacej trate. Časovo najnáročnejšia časť bola oprava strategického agregátu, a to pretlačovacej stolice, kde sme pracovali non-stop v 12-hodinových zmenách, naši zamestnanci spolu s externou firmou. Na pretlačovacej stolici bola vykonaná kontrola pojazdových líšt celej dráhy, dotiahnutie základových skrutiek, rozšírilo sa centrálne tukové mazanie na čapy pneumatických valcov úseku dávkovača tŕňových tyčí do pretlačovacej stolice a vymenila sa nová ozubená tyč vyrobená v dcérskej spoločnosti ŽĎAS a.s. (vid. foto). Z väčších prác elekroúdržby bola zrealizovaná revízia transformátora T2 redukovne-3,7MVA v externej firme HESIA s.r.o. Bratislava, boli vemenené dva motory č. 13 a 14 pohonu redukovne, prekáblované boli motory redukovne M1 až M7. Na „studenej časti trate“ v úpravni si vyžadovali opravárenské zásahy hlavne defektomaty, píly Ohler a taktiež dopravníky, rovnačky a ostatné časti finalizačných zariadení. Obdobie druhého polroku 2012 z hľadiska plnenia plánu výroby a plnenia limitu porúch ukáže, ako kvalitne bola SO vykonaná. Realizácia studených skúšok prebehla 28. júna 2012 na konci I. zmeny. Teplé skúšky boli vykonané v II. zmene v čase od 18. do 19.30 hod., následne bola trať postupne zabehnutá a takmer plynulo plnila plánované výrobné úlohy. Oprava bola skrátená o 10,5 hodiny voči pôvodnému plánu odstávky.
Treba povedať, že bola vykonaná stredná oprava na zariadení – píla Linsinger a príprava SO na december 2012 na zariadení Becker, ktoré slúži na opracovanie stojanov redukovne. Okrem naznačených prác v rámci SO boli počas opravy zrealizované aj práce investičného charakteru: vybudovanie odvodového kanála chladiacej vody z úseku chladenia tŕňových tyčí, stavebná príprava základu dráhy pod nový prevážací vozík v úpravni rúr, stavebná príprava základu – výbeh na Reike – balenie rúr do 6-hranu, regulácia hlavných pohonov odsávania od rozbrusovacích píl a klimatizácia v meniarni č. 1. Na strednej oprave a uvedených investičných akciách sa podieľali okrem zamestnancov ŽP a.s. - centrálnej údržby, valcovne rúr, investičného odboru, energetiky, dopravy i externé firmy: Hutné montáže Košice s.r.o., BIS Slovensko s.r.o, Sunik s.r.o., Staso s.r.o. a Potrubie Košice a.s., ktoré vo veľkej miere prispeli k zvládnutiu náročných úloh. Uvedená oprava bola z časového hľadiska veľmi náročná, ale aj napriek krátkosti času je možné konštatovať niekoľko dní po jej ukončení, že splnila svoje poslanie.
Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí vykonali dobrú prípravu opravy, ale aj zamestnancom, ktorí sa priamo podieľali na jej realizácii, veď bez ich zodpovednej práce by nebolo možné skrátiť termín a splniť celkový rozsah opravy.


Nová ozubená tyč pretlačovacej stolice, dodávateľ ŽĎAS a.s. – pohľad na ustavenie ozubenej tyče pred inštaláciou do pretlačovacej stolice

Autor (zdroj): Ing. Jaroslav Romančík, vedúci strediska prevádzková strojná údržba