8.12.2022 07:29:06
Rodičia študentov neprehliadnite!


AKO ĎALEJ?Vaše dieťa skončilo stredoškolské štúdium a má viac možností. Bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, zamestná sa, resp. sa zaeviduje na úrade práce. Aké povinnosti vyplývajú v tejto súvislosti pre rodičov? O radu na uvedenú tému sme požiadali Ing. Zuzanu Peniakovú, metodičku miezd:

- Maturantovi ostáva štatút študenta až do konca školského roka 2011/2012, ktorý trvá až do konca augusta 2012. Ak teda dieťa ukončilo štúdium na strednej škole, zostáva nezaopatreným dieťaťom až do konca príslušného školského roka, t.j. do 31. augusta 2012. Ak do tohto dátumu nenastúpi do zamestnania - riadneho pracovného pomeru, resp. sa nezaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, rodiča nemajú na mesiace júl a august žiadne povinnosti. Ich dieťa ostáva aj naďalej nezaopatreným dieťaťom a oni majú aj za prázdninové mesiace nárok na prídavky na deti a daňový bonus a poistné na zdravotné poistenie za ich dieťa platí štát.
Po 1. septembri 2012 môže dieťa pokračovať v príprave na budúce povolanie a potvrdenie o dennej forme štúdia na vysokej škole predloží rodič svojej mzdovej účtovníčke a taktiež úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý mu vypláca prídavky na dieťa.
Ak dieťa po 1. septembri 2012 nepokračuje v príprave na budúce povolanie, má niekoľko možností:
zamestná sa v riadnom pracovnom pomere – poistné na zdravotné a sociálne poistenie za neho odvádza zamestnávateľ,
zaeviduje sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie – poistné na zdravotné poistenie platí za neho štát,
nevyužije ani jednu z predchádzajúcich možností , stane sa dobrovoľne nezamestnaným a súčasne samoplatiteľom zdravotného poistenia,
rodič túto skutočnosť uvedie v daňovom vyhlásení, kde si s platnosťou od 1. septembra 2012 zruší svojim podpisom poberanie daňového bonusu.

Na rozdiel od maturantov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi až do konca augusta, sú vysokoškoláci v inom postavení. V prípade ukončenia vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa vykonaním štátnej záverečnej skúšky študent prestáva byť nezaopatreným dieťaťom práve týmto dňom a rodič je povinný o tejto skutočnosti oboznámiť svoju mzdovú účtovníčku predložením Potvrdenia o ukončení štúdia na vysokej škole (potvrdenie o vykonaní štátnej záverečnej skúšky). Rovnaké potvrdenie predkladá aj úradu, ktorý mu vyplácal prídavky na dieťa. V prípade, že vysokoškolské štúdium skončilo inak ako vykonaním štátnej záverečnej skúšky, resp. bolo prerušené, je potrebné predložiť doklad o skončení, resp. prerušení štúdia.
Dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky vysokoškolák prestáva byť pre účely zdravotného poistenia poistencom štátu, ktorý za neho doteraz platil poistné na zdravotné poistenie a musí sa buď zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.
V prípade ukončenia vysokoškolského štúdia I. stupňa a bezprostrednom pokračovaní v štúdiu na druhom stupni, študent ostáva aj cez prázdninové mesiace naďalej nezaopatreným dieťaťom a rodič predkladá potvrdenie o štúdiu.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová