8.12.2022 08:23:55
Spomienky a poďakovania


Dovoľujeme si poďakovať všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a bratom
Jozefom CÍGEROM z Podbrezovej.
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Vďaka patrí aj dychovej hudbe.
Manželka, syn Jozef a Peter s rodinou


Dňa 26. júla uplynie päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec a deduško
Jaroslav PARDUPA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Tak, ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, ale veľká v láske a dobrote.Tak, ako z jej očí žiarila láska a dobrota, tak nám bude chýbať do konca života.“
Dňa 11. júla uplynulo deväť rokov odvtedy, čo nás navždy opustila naša drahá maminka, sestra
Janka DUNAJSKÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina
“Nečakane si odišiel z nášho života, my zostali sme sami, no naveky budeš v srdciach našich a tých čo ťa mali radi.“
Dňa 18. júla 2012 si pripomenieme desiate výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca
Vladimíra VOZÁRA z Brezna – Rovieň.
S láskou spomínajú manželka, mama, synovia a vnúčatá
Už nemám komu povedať, že potrebujem radu alebo len tak jednoducho ho počúvať, chytiť za ruku, prípadne mu pomôcť a byť pre neho užitočný.
Smrť je však konečná. Už sa nemáme s kým stretnúť, poradiť sa, vymeniť si názory alebo len tak ticho mlčať.“

Dňa 25. júla 2012 budú štyri roky čo nás opustila mama, stará mama, krstná mama, kamarátka, kolegyňa
Elenka Mikulášová z Piesku
a 23. mája 2012 uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustil náš otec, brat, starý otec, švagor, kamarát, kolega
Ervín Mikuláš z Piesku
S láskou a úctou spomína dcéra Erika s vnúčatami Radkom a Maťkom, syn Ervín s rodinou a ostatní príbuzní
Dňa 16. jula si pripomenieme 2. vyročie odvtedy, ako nas navždy opustil naš drahý manžel, otec a starý otec
Ľudovit TELECKÝ z Lopeja.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichu spomienku
Manželka a deti s rodinami

Autor (zdroj): v texte