3.8.2021 02:11:05
Najväčšia environmentálna investičná akcia posledných rokov

Najväčšia environmentálna investičná akcia posledných rokov


Všimli sme si čulý stavebný ruch pri oceliarni. Zaujímali sme sa o čo ide a tak sme oslovili Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho technického a investičného rozvoja, ktorý nám poskytol informácie:

-Železiarne Podbrezová a.s. každoročne investujú nemalé finančné prostriedky do oblasti zlepšenia životného prostredia. Európska únia pripravuje legislatívu, ktorá sprísňuje limity pre zdroje znečistenia. Pre zabezpečenie splnenia uvedených limitov sa Železiarne Podbrezová a.s. rozhodli investovať do rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece. Cieľom rekonštrukcie bude výstavba novej účinnejšej podtlakovej filtračnej stanice o kapacite 900 tis. m3/hod. Okrem uvedenej filtračnej stanice bude rekonštruované vodou chladené odťahové potrubie s využitím najnovších BAT technológií, ako je „dospaľovanie“ CO a odlúčenie hrubých častíc zo spalín.
Projekt rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu SR vo výške 35 percent oprávnených výdavkov v rámci operačného programu Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy. Stavebná aktivita, ktorá prebieha pri oceliarni, je spojená s budovaním základov pod filtračnú stanicu. Generálnym dodávateľom projektu rekonštrukcie je Prvníželezářskáspolečnost Kladno, organizačná zložka Bratislava. Predpokladaný termín, dokedy by malo byť zariadenie uvedené do skúšobnej prevádzky, je 30. september 2013.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová