3.8.2021 03:38:18
Realizácia vedecko–výskumného projektu „Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie“

Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie


O informácie k realizácii vedecko – výskumného projektu sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD.,zodpovedného riešiteľa projektu:

Železiarne Podbrezová a.s. začali vo februári 2011 riešiť vedecko – výskumný projekt a názvom „Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie pre
aplikáciu v prehrievačových systémoch s ultrasuperkritickými parametrami“ v rámci operačného programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o špeciálny typ ocelí vysokoodolnýmcreepovému tečeniu za vyšších teplôt. Projekt vstúpil do ďalšej etapy realizácie, kedy sme po získaní poznatkovej databázy o žiarupevných oceliach novej generácie a obdobných ocelípristúpili k prvej experimentálnej výrobe rúr. Ide o výrobu rúr z vysokolegovanej žiarupevnej ocele s 9 percentným obsahom Cr, dolegovanú W, Mo, V, Nb, B, N. Experiment bol zameraný na preverenie technologických parametrov výroby a odhalenie kritických miest.
Získaný materiál bude použitý na komplexný experimentálny výskum fyzikálno – chemických a mechanických vlastností uvedeného typu ocele.
Výroba rúr bola pod dohľadom výskumného pracovného tímu Železiarní Podbrezová, partnerskej organizácie Výskumného ústavu zváračského - priemyselného inštitútu Bratislava a Výskumno- vývojového centra ŽP. Touto cestou sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať za úspešný experiment. Projekt je realizovaný aj vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR.„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“Autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD.