8.12.2022 08:03:13
O projekte smerujúcom k modernizácii ZPO

ŽP Výskumno – vývojové centrum, s.r.o., v rámci svojich výskumných úloh riešilo otázku zavedenia Dynamického modelu riadenia ZPO (zariadenia pre plynulé odlievanie ocele) v podmienkach oceliarne ŽP a.s.
Tieto aktivity sa premietli do spolupráce s VUT Brno – Energetický ústav, ktorý na základe podkladov vypracovaných ŽPVVC a oceliarne vypracoval projektovú štúdiu: „Nasadenie off-line a on-line modelu teplotného poľa sochorového kontinuálneho odlievania a jeho integrácia do informačného systému oceliarne ŽP a.s.,“ ktorá bola prezentovaná na seminári 18. januára 2012. Hlavným predkladateľom projektovej štúdie je doc. Ing. Jozef Štětina, PhD., ktorý je autorom modelu osvedčeného vo firme EVRAZ Vítkovice Steel a.s., kde je v prevádzke už od roku 2003 a v Třineckých železárnach a.s. od roku 2006.
Autor štúdie nám povedal: „Ide o komplexné riadenie odlievacieho procesu na ZPO pre ľubovoľné chemické zloženie tavby a zvolený formát v automatickom on- line režime. To umožní zásadným spôsobom sledovať a riešiť zvýšenie kvality kontinuálne odlievaných oceľových blokov a zvýšiť produktivitu výroby na maximum. Súčasťou ponuky je aj simulátor – softvér, ktorý simuluje odlievanie a tak je možnosť oboznámiť sa s obsluhou a natrénovať si ju bez rizika. Softvér bol postúpený ŽP ako súčasť riešenia v roku 2011.“


Dňa 18. januára 2012 sa stretli zástupcovia ŽP VVC, s.r.o, výrobného úseku, centrálnej údržby a investičného odboru na prezentácii projektovej štúdie riešiacej možnosti realizácie dynamického modelu ZPO v našej spoločnosti. Jej autor doc. Ing. Jozef Štětina, PhD., patrí medzi priekopníkov v oblasti realizácie dynamických modelov kontinuálneho odlievania ocele. F: I. KardhordováAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová