8.12.2022 07:35:08
Opýtali sme sa riaditeľov dcérskych spoločností


1. Ako hodnotíte rok 2011?
2. Čo očakávate od roku 2012?Ing. Jozef URBAN, generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.

1. - Z pohľadu plnenia základného poslania našej spoločnosti, veľmi dobre - všetky požiadavky zo strany Železiarní Podbrezová a.s. a jej dcérskych spoločností sme splnili. Vývoj nových modulov informačných systémov pre plánovanie, obchod, údržbu, obchodné spoločnosti, informačná podpora pre ŽP EKO QELET, Žiaromat Kalinovo a ďalšie sú toho dôkazom. Z pohľadu predaja mimo skupiny ŽP Group, ani dobre, ani zle. V športe by to bola remíza.
Očakávané výsledky sme síce dosiahli, dokonca prekročili, ale chceli sme viac. Už rok sa pokúšame výraznejšie presadiť na IT trhu s vlastnými SW riešeniami. V minulom roku sme prijali sedem mladých ľudí, čo pokladám za úspech. Jedna z hlavných úloh do budúcnosti je udržať vekový priemer v našej spoločnosti na úrovni 35 – 40 rokov.
2. - V optimistických očakávaniach by som bol trochu opatrný. Úspech či neúspech v roku 2012 závisí od priveľa faktorov. Priorita je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérskym spoločnostiam. Pre strategické produkty: FIRIS, web aplikácie a procesné analýzy poskytované hlavne mimo skupiny ŽP Group sa sústredíme na zvýšenie efektivity, marketing a podielu realizovaných obchodov. Vytvorili sme špeciálny odbor pod vedením Ing. Demianovej, ktorého hlavnou náplňou je propagácia, rozvoj a predaj uvedených strategických produktov. Verím, že budeme úspešnejší ako v roku 2011.
V marci tohto roku nás čaká aj jedna príjemná udalosť: oslávime piate výročie vzniku ŽP Informatika s.r.o.


Ing. Anna KOVÁČOVÁ, riaditeľka ZANINONI Slovakia s.r.o.
1. - Uplynulý rok hodnotíme ako dobrý. Plán ekonomických ukazovateľov pre rok 2011 bol stanovený optimisticky a s očakávaním oživenia trhu. Tržby za predaj vlastných služieb sme naplánovali vo výške 12,5 milióna eur a podľa predbežných výsledkov to vyzerá, že skutočnosť bude zodpovedať plánu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom dôjde o asi 7 percentné zvýšenie. Naplánovaný zisk vo výške 400 tisíc pred zdanením bude splnený a aj prekročený.
Za týmito číslami stojí 7273 nami obstaraných prepráv, z ktorých 6131 je exportov do 19 európskych krajín (vrátane Slovenska) a 1142 je importov z 10 krajín.
V súvislosti s predchádzajúcimi číslami mi nedá nespomenúť zastavenie výroby v dôsledku požiaru vo valcovni bezšvíkových rúr v ŽP a.s. a jej dopad i pre našu spoločnosť. V apríli, nasledujúcom mesiaci po udalosti, sme obstarali o skoro 200 prepráv menej ako je štatistický priemer tohto mesiaca. Znovu sme si pripomenuli a uvedomujeme si, aký vplyv a do akej miery je naša činnosť naviazaná na materskú spoločnosť.
Za podstatnú skutočnosť v uplynulom roku považujem zavedenie systémovej podpory plánovania nakládky tovaru v jednotlivých prevádzkarňach Železiarní Podbrezová a.s. Jej prínos je nespochybniteľný a pomáha v každodennej nakládke tovaru na kamióny.
Nemenej významnou udalosťou bol aj úspešný recertifikačný audit ISO 9001:2008, ako výsledok nášho neustáleho úsilia ponúkať zákazníkom kvalitnejšie a komplexnejšie logistické riešenia pre ich maximálnu spokojnosť.

2. - V prvom rade verím, že sa v tomto roku nenaplnia predpovede o veľkej kríze a recesii, a že budeme môcť obstarať prepravy aspoň v takom objeme ako vlani.
Naša spoločnosť zabezpečuje prepravné služby prostredníctvom partnerských dopravcov, prípadne iných zasielateľov. Snažíme sa nadviazať vzájomnú spoluprácu hlavne s dopravnými firmami, o ktorých vieme, akú kvalitu služieb dokážu ponúknuť a do akej miery sa môžeme na nich spoľahnúť. Nevyhnutná je tiež otvorená komunikácia a korektná spolupráca všetkých zúčastnených strán.
V decembri minulého roku sme nakladali prvé kamióny v novom automatizovanom sklade valcovne bezšvíkových rúr. V tejto súvislosti máme asi najväčšie očakávania. Očakávame skrátenie času nakladania kamiónov a aj čakacej doby ostatných kamiónov, čo by mohlo znamenať ich kratší pobyt v areáli ŽP a.s. a zároveň možnosť nakladať viac vozidiel v jednej pracovnej zmene. Na dobu nakládky však majú vplyv ďalšie faktory. Rozhodujúcou je vždy špecifikácia tovaru a požadovaný termín vykládky, ktoré dostaneme od zákazníka. Týmto požiadavkám sa musí prispôsobiť nakládka v Podbrezovej v určitom čase a v závislosti na počte nakladacích miest, a s ohľadom či ide o tovar pre jedného zákazníka alebo to bude dvoj, prípadne viac vykládka a v akom poradí.
Obstaranie každej prepravy je plnenie konkrétnych požiadaviek zákazníka, realizácia každej objednávky na prepravu je riešením na mieru a v prípade potreby aj s doplnkovými službami.
Prajem nám spoločne ďalší úspešný rok 2012.
Mgr. Peter SUJA, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

1. - Rok 2011 bol rokom vzniku našej spoločnosti a pre všetkých našich zamestnancov bol mimoriadne zložitý. Ukončili sme činnosť Vlastnej ochrany ŽP a.s. a začali sme fungovať ako súkromná bezpečnostná služba, ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., so všetkým, čo k činnosti samostatnej spoločnosti patrí. V roku 2011 boli uvedené do praxe viaceré bezpečnostné opatrenia, či už organizačné, alebo technické.
Ako príklad uvediem prechodové detektory kovov na strážnych stanovištiach. Myslím, že úlohy, ktoré boli pred nás stanovené, sme splnili.
2. - Neočakávame ľahký rok. Prioritou bude poskytovanie kvalitných bezpečnostných služieb pre materskú spoločnosť ŽP a.s. a pre ostatné spoločnosti ŽP GROUP. Zatiaľ nemáme kapacity, aby sme zásadným spôsobom expandovali mimo ŽP GROUP, ale ak bude možnosť pozitívne sa zviditeľniť kvalitnými službami, urobíme všetko pre to, aby sme na trhu uspeli. Očakávam, že sa nám podarí znížiť celkový počet bezpečnostných incidentov a zvýšiť mieru ich objasnenosti.Ing. Věra BULÁKOVÁ, riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o.

1. - Uplynulý rok hodnotím ako úspešný z hľadiska stability spoločnosti a dosiahnutých výsledkov hospodárenia. Krokom vpred pre nás v minulom roku bolo rozšírenie našich služieb o správu Apartmánového domu.Keďže ide o spravovanie domu, technickým riešením úplne odlišného ako sme boli doposiaľ zvyknutí, je to pre nás nová výzva.
2. - Od roku 2012 očakávam, že nás obídu turbulencie, ktoré prináša ďalšia etapa hospodárskej krízy. Prajem si menej neplatiacich klientov a predovšetkým si prajem, aby medzi ľuďmi panovala slušnosť a ohľaduplnosť, ktorá sa z našej spoločnosti pomaly, ale isto vytráca.Autor (zdroj): Redakcia