8.12.2022 06:49:52
Prieskum spokojnosti

Každoročne sa prostredníctvom ankety zverejnenej v Podbrezovane pýtame, čo zamestnanci uprednostňujú vo svojom pracovnom živote. Za druhý polrok 2011 sme zo získaných odpovedí zostavili dva rebríčky hodnôt. Prvý sa viaže priamo s ukazovateľmi spokojnosti v pracovnej sfére
a druhý s ukazovateľmi spokojnosti v mimopracovnej oblasti.
Pre zamestnancov, ktorí sa zapojili do nášho prieskumu, je spomedzi všetkých ukazovateľov spokojnosti v pracovnej oblasti najdôležitejšia práve istota stáleho zamestnania. Na druhom mieste
si v práci najviac cenia možnosť zvyšovania si kvalifikácie a na treťom mieste vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda). Ďalšie ukazovatele spokojnosti sa umiestnili
v nasledovnom poradí: dobré medziľudské vzťahy na pracovisku (4. miesto), rast miezd a možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti (5. miesto), bezpečnosť na pracovisku (6. miesto), hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti (7. miesto), informovanosť o náplni vlastnej práce (8. miesto), dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku
(9. miesto), informovanosť o výsledkoch pracoviska a lepšie technické vybavenie pracoviska
(10. miesto), kvalita stravovania (11. miesto).
Na vrchole rebríčka najdôležitejších ukazovateľov spokojnosti, ktoré súvisia s mimopracovnou sférou zamestnancov, sa umiestnila zdravotná starostlivosť. Tesne pod ňu zamestnanci určili zabezpečenie úrazového poistenia. Trojicu najdôležitejších faktorov v mimopracovnej oblasti uzatvára sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľná liečba a pod).
Na ďalších miestach sa nachádzajú ukazovatele v nasledovnom poradí: možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí (4. miesto), odmeny pri významných pracovných a životných jubileách (5. miesto), možnosť dôchodkového pripoistenia - doplnkové dôchodkové poistenie (6. miesto), poukážky na nákup liekov (7. miesto), možnosť návštevy športových podujatí - futbal, kolky, cyklistika a pod. (8. miesto), vyššie odchodné do dôchodku (9. miesto), regenerácia síl vo vybraných zariadeniach - sauna, telocvičňa, masáže (10. miesto), zabezpečenie dopravy do zamestnania, možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase a ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy (11. miesto), odmeny darcom krvi (12. miesto).
Do posledného prieskumu spokojnosti sa zapojilo 24 zamestnancov rôznych organizačných útvarov. Spomedzi tých, ktorí nám zaslali návratku aj s kupónom, sme vyžrebovali Milana Svinčiaka z Gork. Výhercovi srdečne gratulujeme a odmeníme ho vecnou cenou, ktorú si môže vyzdvihnúť
na 1. poschodí personálnej budovy v starom závode. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili a prajeme úspešný začiatok nového kalendárneho roka.

Autor (zdroj): Personálny odbor