8.12.2022 06:50:35
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, hovoríme aj


O zákazkách na prvý štvrťrok

Ako hodnotíte uplynulý rok z hľadiska zákaziek?
- Máme za sebou rok, ktorý nebol jednoduchý, ale podarilo sa nám naplniť predpokladané objemy obchodného plánu skoro vo všetkých prevádzkarňach. Darilo sa nám v predaji bezšvíkových valcovaných rúr, kontinuálne odlievaných oceľových blokov a presných bezšvíkových rúr. Splnili sme aj objemy predaja oceľových navarovacích oblúkov. Ťažšia situácia bola v predaji veľkých zváraných rúr, ktorý v druhom polroku zaostával. Naopak, veľmi ma potešil predaj nového výrobku – pozinkovaných rúr, ich objem bol v II. polroku stabilný, v štvrtom kvartáli sme mesačne pokrývali celú kapacitu linky, t.j. 60 ton, čím sme splnili cieľ stanovený pre tento sortiment na začiatku roka 2011.
Minulý rok nebol jednoduchý ani z pohľadu vývoja cien. Od začiatku roka sa nám ich darilo navyšovať v súlade s postupne zaznamenávaným nárastom cien vstupných materiálov.
Aj keď ich cena v priebehu II. a III. štvrťroka postupne klesala, nám sa podarilo bez výraznejšieho poklesu ceny udržať až do októbra. V posledných dvoch mesiacoch roka, hlavne keď cena oceľového šrotu klesala na minuloročné minimum, silnel na svetových trhoch tlak zákazníkov na znižovanie cien oceľových výrobkov.
Aj z tohto pohľadu považujem prácu obchodníkov vo všetkých spoločnostiach ŽP GROUP na Slovensku i v zahraničí, alebo priamo v ŽP a.s. – odboru predaja a marketingu, odboru expedície a obchodnej administratívy, za úspešnú. Plánované objemy výroby sa nám podarilo v minulom roku predať a takmer všetky aj vyexpedovať. Podarilo sa nám naplniť aj zámer a podstatu každého obchodu - aby všetci zákazníci za dodaný tovar zaplatili. Vlani sme zaznamenali minimum nedobytných pohľadávok a tak môžem byť spokojný s veľmi dobrou prácou našich obchodníkov, ktorou značnou mierou prispeli ku konečným výsledkom hospodárenia našej spoločnosti.

Ako vnímate štart do roku 2012 a aká je perspektíva pre najbližšie obdobie?
- Keď sme pripravovali obchodný plán na tento rok, vychádzali sme z čísiel predložených výrobnými prevádzkarňami, ktoré potvrdzovali nárast výroby v sortimente valcovaných bezšvíkových rúr. K zvýšeniu ich výroby prispela samotná prevádzkareň opatreniami znižujúcimi „prestoje“ a vedúcimi k lepšiemu využívaniu pracovného času. V tomto roku máme v pláne realizovať predaj valcovaných bezšvíkových rúr na mesačnej úrovni okolo 11 tis. ton. Z dnešného pohľadu môžem konštatovať, že január už máme v danom objeme pokrytý. Problematická situácia je so zákazkami pre sortiment zváraných rúr, ktorá pretrváva od II. polroka 2011. V januári sme z plánovaných 86 ton naplnili len 56 ton a podľa súčasného stavu, situácia ani vo februári nevyzerá lepšie. Mesačný plán v sortimente oceľových oblúkov je 200 ton, január je zákazkami pokrytý v celej výške a rovnaký trend predpokladáme aj v ďalších mesiacoch. Výroba sa postupne zvyšovala v redukciách, z pár ton na dnešnú úroveň, kedy máme zákazky na 10 – 11 ton mesačne. V sortimente presne ťahaných bezšvíkových rúr je ťaháreň rúr jedinou prevádzkarňou, kde sa nám - v porovnaní s minuloročným objemom okolo 4200 ton, v januári nepodarilo naplniť plánované množstvá. Predpokladáme, že situácia sa zlepší, nakoľko máme rozpracovanú jednu väčšiu zákazku pre Kóreu vo výmenníkových rúrach, čo by nám pomohlo prekryť prepad v presných rúrach, ktorý momentálne v Európe zaznamenávame. Potešiteľná je situácia s ťahanými rúrami pozinkovanými alebo galvanizovanými, kde za predchádzajúce mesiace sme mesačné objemy naplnili na úroveň 60 ton. V sortimente kontinuálne odlievaných oceľových blokov sme v IV. štvrťroku zaznamenali mierny pokles, január je zatiaľ naplnený mierne nad plán s tým, že čas výroby už v prevádzkarni vyrobili v decembri. Zákazky sa dopĺňali ešte v priebehu januára a posledná, 2000 ton pre Poľsko, bola potvrdená minulý týždeň.
V oblasti vývoja cien pretrváva nejasná situácia, ovplyvnená neustále klesajúcou cenou oceľového šrotu v západnej Európe. Táto skutočnosť spôsobuje narastanie tlaku zákazníkov na znižovanie cien. V súčasnosti najstabilnejšie zákazky pre I. štvrťrok sú od zákazníka rúrovne z Třinca, kde sa mesačný objem ustálil na 3,5 tis. tony. V sortimente bezšvíkových rúr delených v druhovýrobe je plán na celý kvartál naplnený, zo 460 ton máme zákazkami pokrytých 450 ton. Plán pre hydraulické rúry druhovýroby predstavuje na I. štvrťrok zhruba 12 ton, dnes do splnenia plánu máme potvrdené len tri tony.
Z uvedených čísel sa začiatok roka nejaví zle, problémy sú len v sortimente presných bezšvíkových rúr a to nielen v objeme, ale stretávame sa aj s tlakom zákazníkov na pokles ich cien. Verím, že s maximálnym úsilím našich obchodníkov i tieto objemy naplníme.
Z pohľadu celkového vývoja, nie je jednoduché tento stav definovať. Verím však, že tak ako sme sa stretávali s problémami a nakoniec sa nám januárové objemy podarilo vyriešiť, budeme pokračovať aj naďalej. Som optimista, nakoľko máme stabilných zákazníkov, ktorí stoja pri nás v čase dobrom, ale i v problematickejšom období.

Aké je vaše želanie pre tento rok?
- Samozrejme, že nielen sebe, ale aj všetkým svojim kolegom prajem hlavne zdravie, veľa chuti a elánu do náročnej práce, veď nie je jednoduché napĺňať každý mesiac plánované objemy predaja. Podľa informácií od našich zahraničných konkurenčných firiem, všetci sa stretávajú s rovnakým problémom – zákaziek nie je také množstvo, ako tomu bolo pred rokom 2008. Odberatelia s viac objemovými požiadavkami sa nehrnú tak, ako predtým, naopak, o každú zákazku treba bojovať a to nie je jednoduché. Preto želám všetkým spolupracovníkom v rámci obchodného úseku, či už v Podbrezovej, na Slovensku, alebo v zahraničných spoločnostiach v Poľsku, Čechách, Taliansku, ale aj ďalších krajinách – od Austrálie po Ameriku, aby boli v roku 2012 úspešní.Autor (zdroj): Viera Kúkolová