8.12.2022 08:22:47
Spomienky a poďakovania


Dňa 20. januára uplynulo jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Bartolomej MARTINEK z Podbrezovej.

Venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina
Dňa 21. januára uplynie 5 rokov od smrti nášho milovaného manžela, otca a starého otca

Vladimíra SLOSIARA z Valaskej.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami
Dňa 31. januára uplynú tri roky odvtedy, ako nás po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 60. rokov opustil náš milovaný syn a otec

Jiří Moravec z Podbrezovej - Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú matka Zdenka, dcéry Monika, Lenka a syn Juraj
Dňa 6. februára si pripomenieme rok odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará mama

Viera TRUNEKOVÁ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manžel, deti s rodinami
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal.Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 5. februára si pripomenieme smutné dva roky od smrti milovaného človeka

Heleny Štellerovej.

Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Smútiaca rodina
Dňa 7. januára sme si pripomenuli prvé výročie odvtedy, ako nás opustila naša drahá mama, stará mama a sestra

Božena MÁLIKOVÁ.

Venujte jej spolu s nami tichú spomienku
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok je v ňom zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
V januári sme si pripomenuli šestnásť rokov od úmrtia nášho milovaného otca

Ondreja KOREŇA z Valaskej

a jedenásť rokov od úmrtia milovanej matky

Emílie KOREŇOVEJ z Valaskej.

S láskou a úctou spomína dcéra Božena s rodinou, vnúčatá a pravnúčatáAutor (zdroj): v texte