3.8.2021 03:52:51
Za krátky čas boli naplánované práce zrealizované

Súčasťou strednej opravy aj nová investícia


Stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr sa uskutočnila od 24.do 28. júna 2013. Súbežne bola zrealizovaná aj nová investičná akcia - výmena meracích miest steny lupy a rúry (tzv. IMS) pred a za redukovňou. V súvislosti s oživovaním tohto nového zariadenia do postupnej prevádzky (testovanie, kalibrovanie a pod.) bolo potrebné po štyroch hodinách valcovania odstaviť valcovaciu trať a umožniť realizáciu potrebných úkonov zamestnancom firmy IMS.

Aj keď bola júnová oprava pomerne krátka, takmer všetky naplánované opravárenské práce boli zrealizované. Na technologickom zariadení bolo od poslednej strednej opravy, ktorá sa uskutočnilav decembri uplynulého roku, vyrobených 95 kiloton rúr a bolo potrebné skontrolovať a urobiť nevyhnutné výmeny hlavných funkčných častí jednotlivých agregátov valcovacej trate. V teplej časti trate sa to týkalo hlavne agregátov - ako nožnica, dierovací lis, elongátor, pretlačovacia stolica, odvalcovačka, redukovňa, chladník, ale aj dopravníkov a dopravníkových sekcií v úseku

celej teplej časti valcovacej trate. V studenej časti trate, v úpravni, si vyžadovali opravárenské zásahy hlavne defektomaty, píly Ohler,dopravníky, rovnačky, LKR a ostatné časti finalizačných zariadení.

.Ako som v úvode spomenul, najväčšou a najzložitejšou akciou počas strednej opravy bola jednoznačne výmena nového IMS-u. Počas strednej opravy bola zrealizovaná aj generálna oprava žeriavu č. 191 nad hydrocyklónom a generálna oprava píly Ohler č. 6. S cieľom posúdenia technického stavu, predovšetkým výmurovky nisteje, bola počas strednej opravy otvorená aj karuselová pec a bolo konštatované, že pôvodne plánovaná životnosť výmurovky nistejekaruselovej pece – päť rokov, sa musí znížiť na štyri roky. Preto je potrebné ešte na tento rok dodatočne zaradiť k decembrovej oprave aj generálnu opravu pôdnekaruselovej pece.

Na júnovej strednej oprave sa podieľali, okrem interných zamestnancov z valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej údržby, energetiky a dopravy, aj zamestnanci externých firiem: 41 zamestnancov Hutných montáží, 23 zamestnancov BIS, 10 zamestnancov z firmy Potrubie Košice a zamestnanci firmySunik a Staso.

Teplé skúšky po strednej oprave boli naplánované na 28. júna o 6. hodine, prvý kus prešiel traťou už o 6.15 hodine. Všetci tí, ktorí sa na jej realizácii podieľali prispeli k dobrému výsledku. Stredná oprava bola z časového hľadiska veľmi náročná, ale aj napriek krátkosti času je možné konštatovať, niekoľko hodín po jej ukončení, že splnila svoju poslanie. Jej kvalitu však potvrdí plnenie plánovaných výrobných úloh a limitu porúch v druhom polroku.
Výmena a montáž časti potrubia pre odvedenie okujovej vody do hydrocyklónuPohľad na montáž nového IMS - č.1 pred pecou redukovne. Nové zariadenie na meranie hrúbky steny lupy pred redukovňou.Foto: J. Búlik

Autor (zdroj): Ing. Jozef Búlik, vedúci strediska Tcú- Vvr