3.8.2021 01:53:47
Zišli sa výskumníci zo Slovenska i Čiech

Odborný seminár na Táľoch


V dňoch 26.- 27. septembra sa v hoteli Stupka na Táľoch uskutočnil odborný seminár, ktorý zorganizovala dcérska spoločnosť ŽP VVC, s.r.o., pri príležitosti svojho päťročného pôsobenia v oblasti výskumu a vývoja. Zišlo sa tu 62 zástupcov rôznych významných vedeckých inštitúcií, vysokých škôl, ale aj riaditeľov zo skupiny ŽP GROUP a zástupcov ŽP a.s. Ing. Vladimír Zvarík, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. pozdravil prítomných v mene vedenia ŽP a zaželal im zdarný priebeh seminára. Úvodnú prednášku na tému: Vedecko – výskumná činnosť ŽP VVC, s.r.o. predniesol odborný garant seminára, profesor Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ hostiteľskej spoločnosti. Dvojdňový seminár bol rozčlenený do štyroch sekcií. V prvej odzneli plenárne prednášky, druhej poslaním bolo Modelovanie, simulácie a riadenie procesov, v tretej, ktorá sa začala v piatok ráno, bola témou prednášok: Oceľ pre energetický priemysel a predmetom štvrtej sekcie boli Technologické aspekty výroby ocele a oceľových rúr. Účastníci konferencie prezentovali hlavne výsledky výskumu, ktoré boli dosiahnuté v spolupráci so ŽP VVC,s.r.o. Väčšina účastníkov vysoko hodnotila výsledky výskumu dosiahnuté v ŽP VVC,s.r.o., pričom Ing. Peter Klamo, GR VÚZ-PI Bratislava ocenil túto spoluprácu udelením pamätnej medaily Akademika Čabelku. Účastníkov seminára osobne pozdravil Ing.Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP, a.s., ktorý zdôraznil význam priemyslu pre prosperitu SR, a vyzval prítomných k aktivizácii výskumu a vývoja, hlavne do oblastí materiálových a technologických inovácii, ktoré zabezpečia vyššiu sofistikáciu a pridanú hodnotu produkcie Železiarní Podbrezová a.s.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová