3.8.2021 01:56:59
Kick-offmeeting medzinárodného projektu GRAMATV dňoch 8. - 9. októbra sa pod gesciou Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu SR a.s. a za účasti výrobného riaditeľa a člena Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimíra Zvaríka, konalo v Tomášove pri Bratislave úvodné stretnutie riešiteľského tímu medzinárodného projektu “Research on innovative corrosion resistant tubes for biomass power generation installations” (GRAMAT), ktorého súčasťou sú aj Železiarne Podbrezová a.s. a ŽĎAS a.s. Cieľom tohto projektu je navrhnúť a realizovať novú, ekonomicky efektívnu výrobnú technológiu kotlových rúr so špičkovými vysokoteplotnými a koróznymi vlastnosťami v podmienkach kotlov, s cirkulujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy. Rúry budú vyrobené zo vstupného materiálu s gradientným chemickým zložením po jeho priereze, čo umožní použitie gradientných rúr v podmienkach vysokoteplotnej korózie - erózie a tečenia. Experimentu v reálnych priemyselných podmienkach budú predchádzať numerické a fyzikálne simulácie odlievania vstupného polotovaru a jeho následného dierovania a valcovania.

Doba realizácie projektu je od 7/2013 do 6/2017 a projekt je rozdelený na tri pracovné časti – Metalurgia, Tvárnenie a Výskum vlastností. V prvej časti je nutné definovať základné zloženie vstupného polotovaru, numerickými a fyzikálnymi simuláciami optimalizovať odlievanie vstupného polotovaru a konečná výroba gradientného materiálu. V druhej časti bude realizovaná optimalizácia dierovania a valcovania gradientného materiálu opäť pomocou numerických a fyzikálnych simulácií, nasledovaná experimentálnym a nakoniec aj priemyselným valcovaním. V tretej, záverečnej časti projektu budú vyhodnotené korózne, creepové a technologické vlastnosti gradientných rúr, ktoré budú overené v praxi zabudovaním do prehrievačového alebo ohrievačového uzla v kotle na spaľovanie biomasy.

Koordinátorom projektu GRAMAT je Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR a členmi riešiteľského konzorcia sú okrem ŽP a.s. a ŽĎAS a.s. aj zahraniční priemyselní partneri - Benteler Tube ManagementGmbH z Nemecka a FosterWheeler Energia Oy z Fínska, a zahraniční partneri z výskumných organizácií – Comtes FHT a.s. z ČR a TeknologianTutkimuskeskus VTT z Fínska. Okrem hlavných riešiteľských organizácií budú na projekte v oblasti numerických simulácií spolupracovať aj firmy ESI MECAS s.r.o z ČR a ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Podbrezová.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, konkrétne Výskumným fondom uhlia a ocele (RFCS) so sídlom v Bruseli. RFCS je priamym nástupcom Európskeho združenia uhlia a ocele, založeného 18. apríla 1951 v Paríži, ktorého transformáciou vzniklo v roku 1957 Európske hospodárske spoločenstvo, predchodca dnešnej Európskej únie. Prostredníctvom tohto projektu s finančnou podporou RFCS, ktorý je mimochodom historicky prvýkrát realizovaný aj na Slovensku, sa spoločnosti ŽP Group priamo aktívne zúčastňujú na špičkovom vývoji inovatívnych typov materiálov, ktoré predstavujú úplne nový prístup pri technologickom riešení výroby kotlových rúr.

The research receives funding from the European Union’s Research Fund for Coal and Steel (RFCS) research programme under grant agreement n° RFSR-CT-2013-00005Autor (zdroj): Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa