5.10.2022 21:28:36
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým synom, manželom a otcom
Dušanom UHRÍKOM z Podbrezovej.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
Dňa 3. novembra uplynulo štrnásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a kolega
Ing. Roman WEISENPACHER
S láskou spomína smútiaca rodina
“Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel a navždy zostane v ich spomienkach.“
So smútkom v srdci si 18. novembra pripomenieme nedožité 90. narodeniny nášho
drahého manžela, otca, starého a prastarého otca
Štefana SÁRKU z Bystrej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami
„Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otecko za všetkých nás.“
Dňa 29. novembra uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami, súrodenci a ostatná rodina
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 4. októbra si pripomíname rok odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, sestra, stará a prastará mama
Mária BOROŠOVÁ z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú synovia Marián, Zdeno, Milan s rodinami a sestra Terézia
Autor (zdroj): v texte