7.12.2022 00:33:45
Múzeá tretej generácie

Slovenské národné múzeum v Bratislave s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu – v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, realizovalo v rokoch 2010 - 2013 projekt Múzeá tretej generácie (M3G). Cieľom tohto dlhodobého projektu bolo vytvoriť v oblasti múzejníctva atraktívne prostredie na rozvoj jednotlivých múzeí a ľudských zdrojov, ako aj pripraviť a realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na premenu múzeí na moderné a na klientov orientované organizácie tretej generácie.
SNM zorganizovalo osemnásť vzdelávacích aktivít, do ktorých sa v roku 2012 zapojili ajtraja pracovníci - z Hutníckeho múzea ŽP a Hradu Ľupča. Absolvovali kurz zameraný na zbierkový fond a jeho odborné spracovanie v elektronických a on-line informačných systémoch, prostredníctvom systému Centrálnej evidencie muzeálnych zbierok.
Zúčastnili sa ajzáverečného stretnutia („OpenSpace“), ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 2013 v Liptovskom Mikuláši, kde námestníčka Generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea pre odborné činnosti PhDr. Gabriela Podušelovázhodnotila priebeh národného projektu a vyzdvihla jehoprínos pre slovenské múzeá. Jednotlivé vzdelávacie aktivity a školenia absolvovalo celkovo deväťsto múzejníkov, z ktorých viac ako šesťdesiat sa zúčastnilo záverečného stretnutia. Vytvorili päť diskusných skupín, v ktorých hodnotili prípravu a realizáciujednotlivých kurzov. V závere stretnutia boli absolventom odovzdané osvedčenia – našim zamestnancom o absolvovaní vzdelávacieho kurzu „Tvorba vedomostného systému múzea – Katalogizácia.“


Foto: V. Kúkolová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová