7.12.2022 00:31:30
Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

Obnovenie daňovej úľavyOd januára budúceho roka nastáva zmena v sporení na dôchodok v treťom pilieri. Menia sa podmienky vzniku nároku na doplnkový starobný dôchodok. Podľa teraz platnej legislatívy vzniká sporiteľovi nárok na doplnkový starobný dôchodok vtedy, ak dosiahne fyzický vek 55 rokov a má zaplatených aspoň 120 príspevkových mesiacov, alebo ak dosiahne vek 50 rokov a

zaplatil príspevky minimálne za jeden rok. Prvá alebo druhá alternatíva závisí od dávkového plánu, ktorý je buď súčasťou zmluvy alebo ho účastník sporenia prijal formou dodatku. Po novom bude môcť sporiteľ doplnkový starobný dôchodok získať až vtedy, keď mu vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok alebo riadny starobný dôchodok, alebo dovŕšil vek 62 rokov. Kým doteraz je súčasťou všetkých účastníckych zmlúv dávkový plán, v ktorom sú priamo vymedzené práva, povinnosti a nároky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia, v nových účastníckych zmluvách, uzatvorených po 1. januári 2014, už dávkové plány nebudú. Nároky účastníkov bude upravovať priamo zákon, konkrétne jeho aktuálne znenie v čase podania žiadosti o dávku.

Pri sporení budú klienti opäť zvýhodnení. Svoj základ dane si od 1. januára 2014 môžu znížiť o zaplatené príspevky, najviac do 180 eur ročne, čím na dani ušetria ročne 34,20 eura. Po prvýkrát si budú môcť daňovú úľavu uplatniť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roku 2014. Táto zmena sa týka len tých, ktorí uzatvoria zmluvu po 1. januári 2014, resp. tých, ktorí pristúpia na nové podmienky doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v zákone platnom od 1. januára 2014.

Zo ŽP a.s. si v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita sporí vyše deväťdesiat percent zamestnancov. Mali ste možnosť písať a telefonovať do redakcie, čo vás zaujíma v tejto problematike a my sme odpovede hľadali u odborníkov.Niektoré otázky sa opakovali, preto sme robili výber. Do žrebovania ste sa dostali všetci, ktorí ste sa zapojili do našej čitateľskej diskusie a vyžrebovaní boli: M. Boboková,Ppam, I. Peťková, ŽP BS a J. Špilák z Podbrezovej, ktorí si ceny venované DDS Stabilita môžu prevziať v redakcii novín, info na t.č. 2711, 2714.

Vy sa pýtate, my hľadáme odpoveď

V roku 2015 odchádzam do starobného dôchodku. Myslíte si, že mám podpísať dodatok k doterajšej zmluve a prejsť na nové podmienky? Ak áno, čo tým získam?

(PV)

-Ak správne dedukujem z otázky, vzhľadom na váš preddôchodkový vek, máte už podmienky pre doplnkový starobný dôchodok od DDS STABILITA splnené. Ak ste oň doteraz nepožiadali, dôvodom je zrejme skutočnosť, že si tieto úspory naozaj odkladáte na „prilepšenie“ v čase dôchodku a máte seriózny záujem sporiť, až kým nepôjdete do riadneho starobného dôchodku. V takom prípade by som odporúčala pristúpiť na nové podmienky. Nárok na doplnkový dôchodok vám vznikne po dovŕšení veku odchodu do riadneho starobného dôchodku, resp. predčasného dôchodku (60, resp. 62 rokov) a dovtedy by ste mohli využiť aspoň daňovú úľavu. Ak si budete prispievať sumou minimálne 15 eur mesačne (berie sa príspevok sporiteľa, nie zamestnávateľa ) potom si môžete uplatniť plnú výšku daňovej úľavy, čo predstavuje úsporu zhruba 34 eur ročne.

Môžete mi vysvetliť, čo obnáša „predčasný výber nasporenej sumy“?

(MP)

-Predčasný výber je úplne nová dávka, ktorú zákon zavádza od 1. januára2014 a o túto dávku budú môcť požiadať iba tí sporitelia, ktorí pristúpia po 1.januári 2014 na nové podmienky. Zjednodušene povedané, ide o možnosť čerpať akúsi „mimoriadnu“ dávku, keď sporiteľ môže požiadať o vyplatenie svojich úspor a výnosov z nich. Príspevky zamestnávateľa a výnosy z týchto príspevkov ostávajú naďalej na účte klienta a klient pokračuje v sporení na tú istú zmluvu. Zmluva pri predčasnom výbere totiž sporiteľovi nezaniká. O túto dávku však môže požiadať iba sporiteľ, ktorý si sporí minimálne desať rokov a môže o ňu požiadať iba raz za desať rokov. Teda, ak niekto uzatvoril zmluvu napr. v roku 2006, môže o predčasný výber požiadať najskôr v roku 2016 ( a kedykoľvek neskôr). Zostávajúce úspory na osobnom účte však môže čerpať vo forme dôchodku až po dosiahnutí veku na riadny, resp. predčasný starobný dôchodok.

Ako je to v súvislosti s inými DDS? Údajne novela prináša nové podmienky aj v oblasti prestupu?

(Š.J)

-Áno, novela umožňuje bezplatný prestup do inej DDS už po uplynutí jedného roka od podpísania účastníckej zmluvy. V súčasnosti je prevod bez poplatku po uplynutí troch rokov.

Pracujem na rizikovom pracovisku. Týka sa novela aj tejto kategórie?

(BO)

-Novela sprísňuje podmienky pre výplatu doplnkového výsluhového dôchodku, teda takého typu dôchodku, na ktorý vzniká nárok iba zamestnancom, zaradeným do kategórie rizika 3. a 4.Podľa nových podmienok môžu títo účastníci požiadať o výsluhový dôchodok najskôr po dovŕšení fyzického veku 55 rokov. Súčasne musí byť splnená podmienka, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov musia byť zaplatené po dobu minimálne desať rokov. ( desať rokov prác v rizikovom zaradení). Dnes má sporiteľ nárok na výsluhový doplnkový dôchodok už po dovŕšení veku štyridsať rokov, ak v kategórii rizika pracoval minimálne päť rokov. Žiadne iné podstatné zmeny novela pre túto kategóriu sporiteľov neprináša.

(TB)

Môžete mi vysvetliť, že „po novom si môžem sporiť naraz vo viacerých fondoch?

-Novela zákona zavádza pre každú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť novú povinnosť, a to - umožniť sporiteľovi, aby sporil na jednu zmluvu v dvoch príspevkových fondoch súčasne. STABILITA túto možnosť ponúka klientom už dva roky, ako prvá a zatiaľ stále jediná. V podstate to znamená, že klient si vyberie dva príspevkové fondy s rozdielnou investičnou stratégiou a mesačné príspevky si delí medzi tieto dva fondy. Napr. sporiteľ a zamestnávateľ spolu platia 50 eur mesačne. Klient si stanoví v zmluve alebo v dodatku k zmluve, že si tieto príspevky chce deliť v pomere 60 k 40 percentám, a tak 30 eur sa mu každý mesiac pripíše na účet v jednom fonde a zostávajúcich 20 eur na účet v druhom fonde. Obidva podúčty sú ale viazané na jedinú účastnícku zmluvu a sporiteľ teda nemusí uzatvárať dve zmluvy. Toto delenie je veľmi výhodné a hlavne flexibilné. Fondy totiž majú rozdielnu stratégiu a rozdielne výnosy. Raz sa viac darí konzervatívnym fondom, inokedy akciovým. Klient si tak môže kombinovať rizikovejší fond s menej rizikovým a celkový efekt jeho sporenia môže byť oveľa zaujímavejší. Navyše, nastavenie týchto pomerov je plne v rozhodnutí klienta a môže ho kedykoľvek bezplatne meniť.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová