9.2.2023 12:52:49
S Ing. Romanom VEVERKOM, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET
Kľúčovou je správna a optimálna obchodná politikaOd vášho nástupu do funkcie uplynulo už pol roka a tak je, myslím si, na mieste otázka: “Máte pocit, že niektoré predsavzatia, ktoré ste si vytýčili na začiatku, ste už splnili ?“

-Pokiaľ by som to mal zjednodušiť, tie najzásadnejšie predsavzatia boli tri – zvýšenie efektívnosti v obchodnej oblasti, získanie ďalších strategických odberateľov oceľového odpadu a zvýšenie výťažnosti kovových frakcií na spracovateľskej linke v Hliníku nad Hronom.

Definovanie správnej a optimálnej obchodnej politiky je pre našu spoločnosť kľúčová priorita, náš konečný úspech závisí predovšetkým od správne vyváženého pomeru nákupu a predaja kovového odpadu. Tak, ako v iných oblastiach, aj v obchode s kovovým odpadom je miera úspešnosti značne závislá na úrovni a skúsenostiach ľudí. Druhým dôležitým faktorom v obchode je budovanie dlhodobých vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi. Aj s odstupom času zastávam názor, že väčšina našich zamestnancov, vstupujúcich do obchodných vzťahov, dlhodobo spĺňa požiadavky vyplývajúce z plnenia uvedených kritérií. Toto je skutočnosť, na ktorej chceme aj do budúcnosti stavať – oprieť sa o kmeňových zamestnancov, ktorí majú nielen dostatok profesionálnych skúseností, ale aj vžitú primeranú dávku firemnej hrdosti a spolupatričnosti.


Druhé predsavzatie sa napĺňa práve v týchto týždňoch. Po niekoľkomesačných prípravách a rokovaniach sa nám podarilo rozšíriť odberateľské portfólio o ďalších konečných spracovateľov oceľového odpadu. Sme na začiatku cesty, znovu je to o budovaní dôvery a vzájomne korektných vzťahov a tomu sa musí podriadiť myslenie a správanie všetkých našich zainteresovaných zamestnancov.

Tretí cieľ, týkajúci sa technológie spracovania tenkého oceľového odpadu, je z hľadiska časového plnenia strednodobého charakteru. Okrem technického zabezpečenia je vo veľkej miere ovplyvnený aj vplyvmi mimo našej spoločnosti, a síce situáciou na trhu so vstupmi a prebiehajúcim legislatívnym procesom prípravy nového zákona o odpadoch. V poslednom období sa vyskytlo hlavne v externom prostredí niekoľko nových skutočností, ktoré menia naše pôvodné zámery. Ešte tento mesiac by sme mali pripomienkovať a schváliť návrh nového technologického postupu pre spracovateľskú linku, ktorý by mal okrem iného odrážať európske požiadavky na stanovené zvýšenie výťažnosti pri ekologickom spracovaní starých vozidiel.

Vráťme sa k obchodu, spomenuli ste hlavné kroky, pristúpili ste však aj k ďalším.

- Prvým je výmena na poste obchodného riaditeľa, čo býva zvyčajne komplikovaný proces. Som rád, že tento akt prebehol korektne a nový obchodný riaditeľ za relatívne krátky čas zvládol nábeh do svojej agendy a výraznou mierou prispel okrem iného k spomínanému získaniu nových odberateľov. Druhou skutočnosťou je zmena organizácie práce a tým posilnenie obchodných činností vo vybraných strediskách. Proces jeho zavedenia budeme podrobne sledovať a v krátkych intervaloch vyhodnocovať.


Pri nástupe do funkcie ste stavali na kvalite kolektívu. Aj po šiestich mesiacoch to platí?

-Nemám dôvod meniť svoj názor, a to aj napriek tomu, že sme sa museli počas tohto obdobia rozlúčiť s niektorými dlhoročnými zamestnancami. V mojom presvedčení ma utvrdzuje aj skutočnosť, že po dlhšom čase sme museli koncom leta prijať niektoré opatrenia na úsporu nákladov, ktoré zasiahli aj našich kmeňových zamestnancov. Úroveň a sila pracovného kolektívu sa prejavuje hlavne v hraničných situáciách a som rád, že prevažná väčšina našich ľudí pochopila, že spoločnosť potrebuje ich podporu. Patrí im za to veľké a zaslúžené poďakovanie. Aj preto je mojou prioritou v personálnej oblasti v maximálnej miere stabilizovať pracovný kolektív. Súčasný trend častého striedania zamestnávateľov, badateľný hlavne v mladšej generácii, nám niekedy komplikuje napĺňanie tohto zámeru, o to dôraznejšia a zároveň citlivejšia musí byť personálna práca všetkých riadiacich zamestnancov.

Do konca roka ešte chýba pár týždňov, ktoré zásadne nič nezmenia. Aký je tento rok pre ŽP EKO QELET a.s.?

-Určite náročný. Z hľadiska trendov sa síce výraznejšie nelíšil od predošlých rokov, ale z hľadiska sledovania kľúčových ukazovateľov pretrváva ich negatívna tendencia. Postupne sa zvyšujú aj požiadavky vyplývajúce z novej legislatívy, ktoré postihli rôzne oblasti našej činnosti, čo prináša nielen zásah do nákladovej časti hospodárenia, ale zároveň kladie prísnejšie nároky na profesijnú úroveň našich zamestnancov. Je pravda, že do konca roka už nemôžeme čakať výraznejší obrat, ale verím, že určité ozdravné procesy, prijaté v poslednom období, sú nastavené správne a prinesú želaný efekt v novom roku.

Blíži sa posledný kalendárny mesiac, ktorý je charakteristický nielen bilancovaním dosiahnutých výsledkov, ale aj najkrajšími sviatkami roka. Dovoľte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval všetkým našim zamestnancom za ich celoročné pracovné úsilie, zaželal im, aby v zdraví a šťastí prežili vianočný čas spolu so svojimi najbližšími a v novom roku zažili len príjemné a potešujúce chvíle. Zároveň chcem poďakovať a popriať úspešný koniec roka našim obchodným partnerom a želám im veľa úspechov v roku novom.


Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová