7.12.2022 00:53:57
BOZP - Z analýzy stavu bezpečnosti a hygieny práce za I. polrok 2012 v ŽP a.s. vyberáme:
Z analýzy stavu bezpečnosti a hygieny práceRizikové práce

V akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pracovalo v 3. a 4. kategórii prác, na 228 rizikových miestach,1 629 zamestnancov, z toho 1 361 mužov a 268 žien. Z celkového počtu zamestnancov to predstavovalo 51 percent. V 3. kategórii prác pracovalo 1 560 zamestnancov a v 4. kategórii 69.
Zamestnanci pracujúci na rizikových prácach boli exponovaní 6 fyzikálnymi a chemickými škodlivinami. Dominantný bol hluk (1 605 osôb), ktorý predstavoval 97 percent zo zamestnancov 3.a 4. kategórie. Druhým rizikovým faktorom bola fyzická záťaž, ktorej bolo vystavených 18 percent (272) osôb. Škodlivinou prach bolo exponovaných 5 percent zamestnancov a rovnaký počet tepelnou záťažou. Infračervenému žiareniu boli vystavené 3 percentá zamestnancov a vibráciám 2 percentá.


Odborné útvary
Počty zamestnancov
Celkovo
Spolu
Na rizikových prácach
Muži
Ženy
Odbor riadenia kvality
162
42
-
20
-
62
Odbor zásobovania
68
13
-
-
-
13
Oceliareň
321
191
-
-
-
191
Valcovňa bezšvíkových rúr
611
314
69
78
-
461
Ťaháreň rúr
771
446
-
170
-
616
Druhovýroba
48
30
-
-
-
30
Energetika
171
10
-
-
-
10
Centrálna údržba
619
242
-
-
-
242
Doprava
148
4
-
-
-
4
1292
69
268
-
1629
ŽP a.s. spolu:
3200
1361
268
1629


Zamestnanci pracujúci na rizikových prácach boli exponovaní škodlivinami v rôznych kombináciách:
- jednou škodlivinou 1 216 zamestnancov (76 percent),
- dvomi 314 zamestnancov (18 percent),
- tromi 99 zamestnancov (6 percent).


Choroby z povolania

Výskyt chorôb z povolania je dôležitým faktorom pri hodnotení účinnosti primárnej prevencie a zdravotnej starostlivosti o zdravie zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Za obdobie ostatných piatich rokov bolo v železiarňach priznaných 6 chorôb z povolania (v odbore riadenia kvality, centrálnej údržbe, ťahárni rúr a oceliarni). Najviac chorôb z povolania bolo priznaných v minulom roku (3 prípady). Naopak, bez evidovaných chorôb z povolania boli roky 2009 a 2011. K najčastejšie priznaným chorobám z povolania patrili ochorenia z dlhodobej nadmernej záťaže (3), z vibrácií (2) a jedna silikóza.


Rekondičné pobyty

Zákon č. 470/2011 Z.z. novým spôsobom upravil poskytovanie rekondičných pobytov a zaviedol pre zamestnancov rehabilitáciu v súvislosti s prácou. Povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov rekondičné pobyty alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou a uhradiť s tým súvisiace náklady sa týka zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú rizikové práce (okrem zamestnancov exponovaných vybraným škodlivým faktorom pracovného prostredia a to chemickým faktorom, spôsobujúcim vznik profesionálnej kožnej alergie, biologickým faktorom elektromagnetickému - ultrafialovému - infračervenému žiareniu, laseru a hluku, ktorým sa rekondičný pobyt, ani rehabilitácia v súvislosti s prácou neposkytujú).
V spolupráci s odborom práce a miezd boli zabezpečované rekondičné pobyty vybranému okruhu zamestnancov v zariadení Tále a.s., v spolupráci s kúpeľmi Brusno. Zúčastnilo sa ich 12 zamestnancov, ktorí spĺňali podmienky na poskytnutie rekondičného pobytu.
Pracovná neschopnosť

Vlani bolo v železiarňach nahlásených 1 341 nových prípadov PN pre chorobu a úraz s vymeškaním 54 535 kalendárnych dní (v porovnaní s rokom 2011 menej o 90 prípadov PN a 544 kalendárnych dní). Každý novo hlásený prípad PN trval v priemere 41 dní (zvýšenie o tri dni), denne chýbalo v priemere 149 zamestnancov (zníženie o 2). Priemerné percento PN bolo 4,46 percenta (zvýšenie o 0,04 percenta). Z mesačného pohľadu bol najvyšší počet - novo hlásených prípadov, kalendárnych dní PN a v priemere denne chýbalo najviac zamestnancov na pracoviskách v marci a najvyššie percento PN a najvyššia priemerná doba trvania PN bola v decembri.

PN bola najvyššia v ťahárni rúr (6,13 percenta) a vo valcovni bezšvíkových rúr (6,17 percenta), t.j. v prevádzkarniach s najväčších počtom zamestnancov.
Na pracoviskách denne chýbalo v priemere 54 zamestnancov v ťahárni rúr, kde bolo najviac novo hlásených prípadov PN (457) a aj najviac zameškaných kalendárnych dní (19 710). Priemerná doba trvania PN bola najvyššia v personálnom odbore (do ktorého boli začlenení zamestnanci z odboru obrany a ochrany a v roku 2012 boli dlhodobo PN), predstavovala 91,5 dňa.
Pri kontrole PN zamestnancov bolo zo 17 požiadaviek (9 pre valcovňu rúr a 8 pre ťaháreň rúr) v 2 prípadoch zistené porušenie liečebného režimu.

Autor (zdroj): Pbh