7.12.2022 00:49:17
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom a bratom
Milanom PREDAJNIANSKYM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme DH ŽP.
Smútiaca rodina
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová, ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym, bývalým spolupracovníkom a ostatným za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným otcom, bratom a starým otcom
Ing. Júliusom STARKE z Valaskej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše poďakovanie patrí aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina
„Len ten, kto stratil koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Bez teba už žiť musíme, no v našich srdciach stále ťa nosíme.“
Dňa 25.marca si pripomenieme ôsme výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ján REJTA z Lopeja.
S láskou a úctou spomína celá rodina
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa milovali, nikdy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 21. marca sme si pripomenuli piate výročie od úmrtia nášho drahého syna, manžela, otca a brata
Dušana MÚKU z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
„Kto bol milovaný, nikdy nie je zabudnutý.“
Dňa 1. apríla si pripomenieme nedožité osemdesiate narodeniny nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata a švagra
Róberta AMTMANNA z Mýta pod Ďumbierom.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku
„To, že čas rany zahojí je iba klamné zdanie. V srdci nám bolesť zostáva a tiché spomínanie.“
Dňa 23. marca uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Štefan KOHÚT z Bystrej.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami
Dňa 12. marca sme si pripomenuli druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Milan BÚDA z Jasenia.
S láskou a úctou spomína manželka s rodinou
„Odišiel si tíško,už nie si medzi nami,ale žiješ v srdciach tých, čo ťa milovali.“
Dňa 20.marca uplynul rok odvtedy,čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Vladimír LITVINENKO z Valaskej
S láskou spomínajú manželka, dcéra, syn, vnučka a blízka rodina
„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami v srdciach našich žiješ s nami.“
Dňa 30. marca uplynie dvadsaťpäť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Milan KOČICKÝ z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami
Dňa 20. marca uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil drahý manžel, otec a starý otec
Miroslav LUŠTIAK z Brezna.
S láskou a úctou spomína celá rodina

Autor (zdroj): v texte