4.12.2022 08:49:19
Jedenáste valné zhromaždenie Združenia slovenských laboratórií a skúšobní

V hoteli Stupka na Táľoch sa 10. júna 2014 konalo 11. valné zhromaždenie Združenia slovenských laboratórií a skúšobní (ZSLS). ZSLS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach, ich hlavným predmetom činnosti je skúšobníctvo alebo majú vo svojej organizačnej štruktúre začlenené skúšobne či laboratóriá. Cieľom ZSLS je zastupovanie záujmov skúšobní a laboratórií vo vzťahu k orgánom štátnej správy, spolupráca s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí, organizovanie domácich a zahraničných odborných kontaktov, šírenie osvety v oblasti skúšobníctva organizovaním konferencií, seminárov a iných odborných akcií, spolupráca pri profesijnej výchove a vzdelávaní zamestnancov skúšobní a laboratórií.

Momentálne má ZSLS osemnásť členov. Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová je členom ZSLS od roku 1994. Od júla daného roka vlastníme Osvedčenie o oprávnení používať pečiatku evidovanej skúšobne, čo je uznaním, že naše skúšobne a laboratóriá majú zavedený systém kvality, vypracované metodiky a postupy skúšok v zmysle príslušných požiadaviek.
Činnosť ZSLS riadi predstavenstvo. Na 11. valnom zhromaždení bolo na ďalšie štvorročné funkčné obdobie zvolené predstavenstvo v zložení: RNDr. Ladislav Rožek MBA - U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., Ing. František Kuňa - SES Inspekt, s.r.o., Tlmače, Ing. Ivan Hrivnák - Exakta, s.r.o. Košice a Ing. Miroslav Vojtas za Železiarne Podbrezová a.s.Autor (zdroj): Ing. M. Vojtas vedúci kontrolného a atestačného oddelenia