4.12.2022 08:41:39
Prieskum spokojnosti zamestnancov
Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 12 podľa toho, ako najviac ovplyvňujú Vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 12, ktorým označíte pre Vás najmenej významný ukazovateľ. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú :
...... zaujímavá náplň práce,
...... istota stáleho zamestnania,
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku,
...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie,
...... možnosť pracovného postupu,
...... bezpečnosť na pracovisku,
...... mzdové ohodnotenie práce,
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti,
...... vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda),
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska,
...... vyhovujúca pracovný čas,
...... lepšie technické vybavenie pracoviska,
......iné(napíšte): ........................................................................................................................................

Ponúkané ukazovatele spokojnosti, ktoré sa týkajú sociálneho fondu, opäť zoraďte a označte ich číslami od 1 do 12 podľa poradia ich dôležitosti. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase pre mňa sú :
...... odmeny pri významných pracovných a životných jubileách,
...... poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania).
...... zdravotná starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, sauna, telocvičňa a pod.)
...... možnosť doplnkového dôchodkového sporenia,
...... vyššie odchodné do dôchodku,
...... kvalita stravovania,
...... odmeny darcom krvi,
...... možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a pod.),
...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí,
...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy,
...... možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú kartu,
...... zabezpečenie dopravy do zamestnania,
......iné (uveďte aké): ........................................................................................................................................


Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na personálny odbor ŽP a.s. najneskôr do 10-ich dní od vydania tohto čísla. Anketový lístok nepodpisujte

.....................................................Kupón...............................................................

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, odstrihnite a vyplňte tento kupón, ktorý zašlite podnikovou poštou na personálny odbor. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou - USB kľúčom s kapacitou 8 GB.

Meno priezvisko: ....................................................................................................
Osobné číslo ..........................................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar) .................................................................................

Autor (zdroj): Personálny odbor