3.8.2021 03:16:42
Budúcnosť závisí od výkonnosti hráčov a návštevnosti zápasov

Vynovený futbalový štadión na Kolkárni


V uplynulých týždňoch – pred prvým domácim zápasom vo Fortuna lige, ktorý sa konal 19. júla 2014 - bolo na futbalovom štadióne veľmi rušno. Historický úspech našich futbalistov priniesol totiž okrem radosti aj nové požiadavky, vyplývajúce z kritérií Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Nakoľko Futbalový štadión ŽP ŠPORT patrí Železiarňam Podbrezová a.s., o prípravách a realizácii sme sa zhovárali s členom predstavenstva a technickým riaditeľom Ing. Ľuborom Schwarzbacherom:

Pán riaditeľ, keďže práce na rekonštrukcii štadióna sa začali už niekoľko rokov pred tým, ako sme vôbec tušili, že príde aj deň „D“, priblížite nám čo tomu predchádzalo?V rokoch 2011 a 2012 sme sa upriamili na skvalitnenie hracej plochy ihriska. Problémom bola trvalá vlhkosť trávnika pozdĺž postrannej čiary v blízkosti hlavnej (južnej) tribúny. Príčin bolo viac. Nedokonalé odvodnenie hlavnej tribúny, ako aj hracej plochy, nedostatok slnečných lúčov počas dňa na celej hracej ploche ihriska. Prvým krokom bolo vylepšenie odvodnenia strechy hlavnej tribúny. Na prelome rokov 2011- 2012 sme pokračovali odstránením vysokých stromov - hlavne topoľov, ktoré tienili takmer polovicu hracej plochy v popoludňajších hodinách. Nasledovalo zdokonalenie odvodnenia hracej plochy, hlavne južnej časti ihriska.

Vrátim sa trochu do histórie - v roku 1995, pri úplnej obnove prírodného trávnika s novým systémom odvodnenia a zavlažovania ihriska, bola zabudovaná do podložia oceliarenská troska. Vtedy neboli ešte dostatočne známe jej fyzikálno - chemické a iné vlastnosti. Postupom času troska čiastočne prestala plniť svoju odvodňovaciu úlohu a dažďová voda už nestekala dokonale do odvodňovacích kanálov. Opätovná úplná výmena trávnika a spodných vrstiev neprichádzala do úvahy. Hľadali sme iný, lacnejší spôsob zlepšenia odvodnenia južnej časti hracej plochy. Rozhodli sme sa pre technológiu používanú v geologických prieskumoch – duté vŕtanie. Na hracej ploche v auguste 2012 sme vytvorili „raster“ pravidelných odvodňovacích vrtov vo vzdialenosti vždy 1x1 meter (tesne pri postrannej čiare) a 2 x 2 metre smerom do stredu ihriska. Celkove sme navŕtali 789 vrtov, každý mal priemer 112 milimetrov a vo vnútri vybranej trosky sme vytvorili špeciálny drenážny systém. Dosiahli sme pri skúške rýchlosť odvodnenia 20 litrov za 15 sekúnd. Do vrchnej časti vrtu sme naspäť vložili vyrezanú vrstvu trávnika - „okrúhle drny“ a o týždeň už nebolo odvodnenie vôbec vidieť. Zostalo len podrobne zachytené na našich archívnych výkresoch.


Futbalový štadión ŽP ŠPORT na Kolkárni pripravený privítať divákov prvého zápasu vo Fortuna Lige na domácej pôde – 19. júla 2014. Foto: I. Kardhordová

Dosiahli ste tým požadovaný efekt?

-Čo sa týka odvodnenia áno, ale čo sa týka kvality trávnatého povrchu, ešte nie. Každý dobrý hospodár vie, že na rast trávy sú potrebné slnečné lúče. Keď prídete na štadión počas slnečného dňa vidíte, kde dopadajú lúče a kde je tieň. V tento konkrétny deň však neviete, ako je to počas dní v rôznych ročných obdobiach, nakoľko slnko svieti vždy z iného uhla. Pristúpili sme preto k analýze tieňov, tzv. „tieňohre“. Počas celého jedného roka sme vo vopred zvolených obdobiach a dňoch (o 9., 11., 13. a 15. hodine) kontrolovali pohyb tieňa hlavnej tribúny. Fotili sme vždy z jedného miesta tribúny, zamerali tieň a zakreslili. Zistili sme, že pozdĺž postrannej čiary je takmer stále tieň v šírke zhruba 8 metrov, hlavne v jarnom období, kedy je potrebné slnka čo najviac. Na základe tohto poznatku sme sa rozhodli tiene odstrániť návrhom odsúvateľnej strechy hlavnej tribúny. Technicky je to komplikovaná vec, nakoľko tribúna má dĺžku 60 metrov a šírku 30 metrov. Aby sme odstránili tieň, bolo nutné 60 metrov dĺžky a 15 metrov šírky tribúny zasunúť nad 15 metrov stabilnej časti strechy tribúny. Teraz slnko svieti na celú hraciu plochu. Navyše, týmto riešením sme dosiahli zároveň presvetlenie tribúny a estetický efekt. Systém otvárania strechy funguje v piatich sekciách a do minúty sa celá strecha otvorí. Nepoznám na Slovensku futbalový štadión, ktorý by mal zasúvaciu strechu.

A prišli ďalšie úlohy, súvisiace so splnením kritérií SFZ pre štadióny Fortuna ligy.

-Začiatkom mája tohto roku bolo už jasné, že budeme postupovať do prvej ligy a preto sme sa museli okamžite začať zaoberať tým, aby sme pripravili podmienky na uskutočnenie prvého zápasu. Viackrát sme prepracovali celkovú koncepciu toho, čo je potrebné urobiť, aby boli splnené všetky kritériá. Samozrejme, za dva mesiace ich nie je možné všetky naplniť a tak sme dostali aj časovú výnimku. Niektoré kritériá sme však museli nevyhnutne splniť


Čo bolo najzložitejšie?
-Určite zabezpečenie samostatného vstupu na štadión a vybudovanie oddelenej tribúny hostí so sociálnym zariadením a bufetom. Návrhov na miesto vstupu a trasu bolo viac. Nakoniec sme našli riešenie najkratšou cestou na štadión z verejnej komunikácie. Spracovanie dokumentácie sa robilo z dôvodu nedostatku času paralelne so stavebnými prácami a montáž oceľovej konštrukcie schodiska a prístupovej komunikácie skončila deň pred prvým zápasom. Problematické bolo aj vybudovanie novej tribúny hostí len na sedenie. Nakoľko sektory na státie už na štadióne byť nesmú, rozhodli sme sa využiť priestor takéhoto sektora na západnej strane pre tribúnu hostí. Návrh a výrobu vlastnej tribúny sme zverili istej bratislavskej firme, montáž tribúny uskutočňovala žilinská firma, ktorá vyrábala a montovala aj vstupné schody, dodávku a montáž sedačiek robil ich výrobca. Posledné úpravy boli ešte robené dvadsaťštyri hodín pred prvým zápasom.

Podľa predpisov musí mať sektor hostí vyhradenú minimálne 5 percentnú kapacitu celého štadióna. My sme túto povinnosť ďaleko prekročili novou tribúnou pre takmer 300 sediacich divákov. Má dva samostatné vstupy a sektor oddeľuje od domácich fanúšikov špeciálna priehľadná polykarbónová stena „SAPHIR“, odolná voči vandalizmu, aj sprejerom. Na východnej strane sme pôvodný sektor na státie prekryli veľkou reklamou Železiarní Podbrezová.


Pôvodná strecha na hlavnej tribúne (aj prívodné visiace elektrokáble)- pohľad z novembra 2011. Foto: Ľ. Schwarzbacher


V uplynulých týždňoch však ruch neutíchal ani na hlavnej tribúne a v jej okolí.

-Na hlavnej tribúne sme poopravovali všetky schody, obnovili nátery oceľových konštrukcií, betónových plôch, prehnité drevené lavice boli vymenené a všetky drevené lavice na sedenie natreté. Vybudovali sa nové priestory pre stacionárne televízne kamery. Obnovili sme oplotenia, okolie hlavnej tribúny bolo vyčistené od nežiaducich drevín a kríkov. Odstránené boli aj všetky visiace káble medzi sociálnou budovou a tribúnou. Práce si vyžiadali aj prístup ťažkej techniky a preto bolo potrebné urobiť dočasnú prístupovú cestu. Aj hlavný vstup na štadión prešiel obnovou. Úpravy sa udiali aj v okolí kúpaliska.

Ešte vybudujeme na tejto tribúne riadiaci velín, komentátorské miesta, miesta pre médiá.

Prípravy na Fortuna ligu si vyžiadali úpravy aj na malej tribúne?

-V tejto fáze sme rozšírili kapacitu sedačiek vo VIP sektore, sociálne zariadenie. Už prvý zápas ukázal, že vnútorné priestory pod tribúnou VIP zóny kapacitne nevyhovujú. Do budúcnosti preto uvažujeme o rozšírení tribúny o dva moduly západným, aj východným smerom. Zároveň by sme vizuálne zjednotili strechu malej tribúny s hlavnou.


Po demontáži krytiny fixnej strechy – december 2013. Foto: Ľ. Schwarzbacher

Ani po prvom zápase práce neskončili. Na čom ešte pracujete?

-Už na druhý domáci zápas budeme mať v sektore hostí k dispozícií bufet aj sociálne zariadenia a úplne zrušíme pôvodný sektor hostí na hlavnej tribúne, ktorý je už bezpredmetný. Dokončujeme ešte niektoré detaily.

Na čo sa vzťahujú výnimky?

-Hlavne na umelé osvetlenie ihriska a niektoré ďalšie, napr. na priestory v budove šatní.


Vysúvateľná strecha hlavnej tribúny (na obrázku odsunutá) – júl 2014. F: I. Kardhordová

Spomínate umelé osvetlenie. Máte už predstavu, aké bude?

-Umelé osvetlenie hracej plochy je nevyhnutnou podmienkou pre každý štadión Fortuna ligy. Parametre musia byť splnené tak, že svietivosť musí dosiahnuť až 1 200 luxov v prípade zápasov na medzinárodnej úrovni. Je to podmienka UEFA, súvisiaca s televíznym prenosom prostredníctvom stacionárnych kamier. Futbalové stretnutia na národnej úrovni, priateľské zápasy, tréningy..., vyžadujú nižšiu intenzitu osvetlenia. Je preto potrebné zabezpečiť umelé osvetlenie, schopné „skokovite“ meniť intenzitu osvetlenia, s dosiahnutím potrebných parametrov. Vzhľadom na skutočnosť, že k prvému zápasu sme vybudovali všetky inžinierske trasy, v budúcnosti už nemusíme z tohto titulu rozkopávať okolie ihriska. Potrebné je však vybudovať základy štyroch stožiarov, ktoré musia byť minimálne 36 metrov vysoké, trochu naklonené nad hraciu plochu. Navrhnuté sú stožiare priehradovej konštrukcie, s využitím rúr z produkcie našej firmy.


Vŕtacia súprava na dodatočné odvodnenie ihriska v oblasti tienenia hlavnej tribúny - august 2012

Sú na požadovaný výkon dostatočne dimenzované prívody elektrickej energie na štadión?

-Nie. Prívod elektriny k umelému osvetleniu musí byť nový a je navrhnutý z trafostanice pri budove ŽP Informatika, kde máme dostatočnú výkonovú rezervu aj na tento účel.


Stavebné práce na opornom múre a pätkách na uchytenie novej tribúny sektoru hostí – jún 2014. F: Ľ. Schwarzbacher


Sektor hostí má kapacitu 280 sediacich divákov s osobitným vstupom na štadión – júl 2014. F: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová