10.12.2022 06:23:17
Bude vás zaujímať


Ku koncu roka 2013 bolo v Banskobystrickom kraji podľa registra organizácií Štatistického úradu SR zaregistrovaných spolu 24 244 právnických osôb (vrátane fyzických osôb zapísaných v obchodnom registri). Medziročne to znamená nárast o 1 783 subjektov (7,9 percenta). Z hľadiska okresov bolo najviac podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri v okrese Banská Bystrica (7 672), dominovali spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých bolo 14 278 (59 percentný podiel zo všetkých subjektov zapísaných v obchodnom registri). Ich počet sa medziročne zvýšil o 1 495. Akciových spoločností bolo k 31. decembru v kraji registrovaných 399, družstiev 184, fyzických osôb zapísaných v obchodnom registri 252 a verejných obchodných spoločností 66. Ostatných právnych foriem zameraných na tvorbu zisku bolo menej. V neziskovo zameraných subjektoch dominovala právna forma "združenie", ktoré tvorili 50,2 percenta z neziskových inštitúcií. Počet združení v Banskobystrickom kraji dosiahol hodnotu 4 290. Okrem toho v kraji pôsobilo 966 rozpočtových, 446 cirkevných organizácií a 94 príspevkových organizácií. Z hľadiska vlastníctva prevažovalo medzi podnikmi súkromné tuzemské vlastníctvo. Táto forma vlastníctva tvorila až 84,8 percentný podiel všetkých podnikov v kraji. Okrem toho tu pôsobilo 2 029 subjektov s medzinárodným alebo zahraničným vlastníctvom.
Z hľadiska veľkosti boli najpočetnejšie zastúpené podniky do 9 zamestnancov, ktorých bolo 14 250 (90,8 percenta). V štruktúre podnikov podľa druhu ekonomickej činnosti prevládali podnikateľské aktivity v oblasti obchodu (podiel 29,7 percenta), v oblasti odborné, vedecké a technické činnosti (podiel 14,4 percenta), v priemyselnej výrobe (9,2 percenta) a v stavebníctve (8,8 percenta).
Autor (zdroj): SŠÚ B. Bystrica