28.1.2023 20:55:55
Pracovné príležitosti


VNÚTROPODNIKOVÝ TRH PRÁCE

Železiarne Podbrezová a.s., vyhlasujú výberové konanie na obsadenie funkcie majster – dispečer cestnej dopravy v prevádzkarni doprava.


Stanovené požiadavky na funkciu:

ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou dopravného alebo technického zamerania,
prax v oblasti cestnej dopravy minimálne 24 mesiacov,
znalosť legislatívy v oblasti cestnej nákladnej dopravy, osobnej dopravy a činnosti stavebných strojov a mechanizmov, znalosť vnútropodnikovej legislatívy a výrobných a prevádzkových predpisov v oblasti cestnej dopravy,
vodičský preukaz skupiny „B“,
znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

riadiace a organizačné schopnosti v oblasti cestnej dopravy,
zostavenie denných dispečerských plánov a záznamov,
komunikačné schopnosti,
odolnosť voči stresu a vysoké pracovné nasadenie,
schopnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia,
záujem o problematiku v oblasti cestnej dopravy,
mobilita a flexibilita,
zodpovedný prístup k práci,
koncepčné myslenie – schopnosť myslieť v súvislostiach,
schopnosť určiť priority,
bezúhonnosť.

Termín nástupu do funkcie:

apríl 2014

Požadované doklady:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 25. marca 2014, najneskôr do 14. hod. na Personálny odbor ŽP a.s. alebo zašlite e-mailom na adresu: kochan@zelpo.sk.


Pracovná ponuka je určená len pre zamestnancov ŽP a.s.


Autor (zdroj): Personálny odbor