9.2.2023 13:08:14
Sedem krokov na ochranu spotrebiteľa

Radí Monika Jankovská


Na Slovensku dnes prebieha takmer milión exekučných konaní, pričom len v minulom roku bolo doručených na súdy takmer päťstotisíc nových návrhov na začatie exekúcie. Významnú časť tvoria prípady nebankových inštitúcií a spotrebiteľov, ktorí s nimi uzatvorili zmluvy o pôžičke s neprimeranými podmienkami. Týmto ľuďom nemá kto pomôcť, ale vzniknutá situácia ich ohrozuje až existenčne a preto je nevyhnutné podať im pomocnú ruku.

AKO SA BRÁNIŤ?

Zo všetkých strán sú ľudia zavalení reklamou na výhodné pôžičky, úvery na počkanie či ponukami peňazí na ruku, bez ručenia, bez občianskeho preukazu, stačí len zavolať. Takáto ponuka je len začiatkom dlhého príbehu, ktorý sa nemusí skončiť vždy šťastne. Začína sa v banke, kde sa záujemca dozvie, že nespĺňa prísne podmienky poskytnutia úveru. Východiskom je využiť možnosť z ponuky vyše dvesto nebankových subjektov pôsobiacich na Slovensku. Sú ochotné požičať bez problémov, avšak háčikom sú úroky a poplatky za poskytnutie pôžičky, ktoré často presahujú sto percent z požičanej sumy. Obľúbeným sa stal aj splátkový predaj – pri kúpe produktu podpíšete úverovú zmluvu a tovar je váš. O zmluvných podmienkach, o ktorých veriteľ ubezpečí, že sú štandardné na trhu, zvyčajne spotrebiteľ v čase brania úveru veľmi neuvažuje, ani ho vtedy netrápia. Situácia sa podstatne zmení, ak sa s platbou omeškáte a začne proces vymáhania dlhu.

Dá sa tomu predchádzať? Ako si chrániť svoje práva, keď na druhej strane stojí nebankový subjekt so svojimi právnikmi a metódami, ktoré sú častokrát v rozpore s dobrými mravmi? Brániť sa však oplatí!

AKO SA VYHNÚŤ PROBLÉMOM A AKO ICH RIEŠIŤ

Pozrite si pozorne zmluvu, nenechajte sa odradiť malými písmenami či nezrozumiteľnými formuláciami

Spotrebiteľ má právo žiadať, aby mu zmluva bola vysvetlená a objasnená, a to akákoľvek časť, ktorej nerozumie.

Dávajte si pozor na podmienky v zmluve

Mali by ste sa zaujímať o zmluvné podmienky a podmienky poskytnutia úveru:

- celková odplata – koľko v celkovom vyjadrení zaplatíte za úver so všetkými poplatkami – celková odplata by nemala v žiadnom prípade prevýšiť dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby požadovanej bankami pri obdobných úveroch podľa miesta a času poskytnutia úveru,

- aké poplatky a v akej výške má spotrebiteľ platiť v súvislosti s úverovým vzťahom,

- aké sankcie obsahuje zmluva, najmä zmluvné pokuty pri porušení jednotlivých zmluvných povinností,

- aké bude zabezpečenie v súvislosti s poskytnutým úverom (dohoda o zrážkach zo mzdy, záložné práva, zmenka, uznanie dlhu),

- kedy a z akých dôvodov hrozí jednorazové zosplatnenie celého úveru,

- ako sa budú riešiť prípadné spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu – obsahuje zmluva rozhodcovskú doložku,

- akým spôsobom, a za akých podmienok možno úver predčasne splatiť a ukončiť zmluvný vzťah,

- v ktorých prípadoch môže veriteľ jednostranne zmeniť zmluvu a za akých podmienok v tomto prípade prislúcha spotrebiteľovi právo na jej predčasné ukončenie (napr. bezodplatná výpoveď zmluvy s určením primeraných splátok).

Prejdite do aktívnej obrany už pri prvých problémoch

Spotrebiteľ by sa mal v problémoch poradiť a komunikovať s veriteľom, je totiž aj v záujme veriteľa, aby mu dlžník plnil riadne a včas. Je možné dohodnúť si náhradný splátkový kalendár, odklad splátok, prípadne predčasné splatenie úveru výhodnejším úverom, ktorý môže veriteľ ponúknuť spotrebiteľovi. V súvislosti s obranou by mal spotrebiteľ pamätať na to, že zvýšená ochrana mu patrí pri spotrebiteľskom úvere, ktorý môže byť priamo zo zákona bezúročný a bez poplatkov a potom veriteľovi patrí výhradne iba istina, ktorú požičal spotrebiteľovi. Bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru nastáva priamo zo zákona, ak veriteľ neuvedie v zmluve o spotrebiteľskom úvere niektoré dôležité obsahové náležitosti (napríklad ročnú percentuálnu mieru nákladov, počet a výšku splátok a podobne), ak je v zmluve v neprospech spotrebiteľa uvedená nižšia výška ročnej percentuálnej miery nákladov, ako je skutočná a v neposlednom rade, ak veriteľ hrubo poruší svoju povinnosť skúmať bonitu spotrebiteľa a poskytne mu úver, ktorý nie je schopný splácať. Ak nie je možné dosiahnuť mimosúdnu ochranu práv spotrebiteľa, spotrebiteľ by nemal mať nijakú obavu ísť na súd a žiadať, aby mu ochranu poskytol sudca. Spotrebiteľ je oslobodený od akýchkoľvek súdnych poplatkov a súd musí spotrebiteľovi úradnej povinnosti poskytnúť ochranu, napríklad už len tým, že neprizná plnenie z nemorálnych zmluvných podmienok, prihliadne na bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru a podobne. Spotrebiteľ, ak je žalovaný, môže okrem namietania nemorálnych zmluvných podmienok namietať napríklad aj premlčanie pohľadávky veriteľa a takouto námietkou môže dosiahnuť celkovú ochranu pred povinnosťou zaplatiť dlh.

Ako postupovať, keď už príde exekútor

Dôležité je za žiadnych okolností nestratiť záujem o ochranu svojich práv, a to ani v štádiu exekúcie. Ak je voči spotrebiteľovi vykonávaná exekúcia, odporúča sa hneď po doručení upovedomenia o začatí exekúcie od súdneho exekútora podať námietky proti už začatej exekúcii. Ak uplynie lehota 14 dní na námietky, môže spotrebiteľ kedykoľvek počas exekúcie podať návrh na odklad a zastavenie exekúcie a žiadať, aby súd prebiehajúcu exekúciu zastavil. Ak už exekúcia začala, je možné žiadať, aby sám exekútor vec predložil exekučnému súdu, ak má pochybnosti o oprávnenosti súdnej exekúcie. Exekútor má tiež povinnosť prispieť k zastaveniu neoprávnenej exekúcie, keďže je zložkou súdnej moci. Spotrebitelia sa môžu s dôverou obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti, kde je zriadená Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, prípadne sa môžu obrátiť aj na niektorú z kancelárií Centra právnej pomoci v regiónoch. Samozrejme, existuje aj druhá cesta pomoci, a to je ochrana priamo zo strany súdu v rámci prebiehajúcej exekúcie. Ak súd počas exekúcie zistí, že je neoprávnená, musí exekúciu zastaviť, a to z úradnej povinnosti.

Sedem rád:


  1. Dobre si zvážiť, či a aký úver potrebujete, a to aj s ohľadom na schopnosť úver splácať. Porovnať ponuky viacerých veriteľov.

  2. Vyžiadať si zmluvu na preštudovanie a poradiť sa s blízkymi osobami alebo právnikom o zmluvných podmienkach a výhodnosti zmluvy. Pred podpisom zmluvy požiadať veriteľa o vysvetlenie častí zmluvy, ktorým nerozumie.

  3. Po podpise zmluvy v prípade akýchkoľvek nejasností s predstihom kontaktovať písomne veriteľa, avizovať prípadné omeškanie, dočasnú neschopnosť splácania úveru, žiadať o odklad splátok...V prípade problémov je potrebné vyhľadať kvalifikovanú právnu pomoc. Ak ide o spotrebiteľský úver alebo úver uzatvorený prostriedkami komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ zákonné právo na odstúpenie zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.

  4. Ak sú od spotrebiteľa vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podať návrh na súd a žiadať, aby súd určil neplatnosť zmluvy alebo jej niektorých zmluvných podmienok, aby súd určil, že úver je bezúročný, bez poplatkov. Ak spotrebiteľ takýto úver preplatil, má voči veriteľovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

  5. Ak je spotrebiteľ žalovaný na súde a je mu doručený platobný rozkaz, je nevyhnutné, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia podal na súd odpor, napríklad z dôvodu porušenia práv na ochranu spotrebiteľa a žiadal platobný rozkaz zrušiť. V samotnom súdnom konaní môže spotrebiteľ namietať plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok, namietať bezúročnosť úveru, premlčanie a žiadať súd o súdnu ochranu z úradnej povinnosti.

  6. Ak je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má spotrebiteľ právo v lehote 30 dní od jeho doručenia podať na súd podľa svojho bydliska žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a žiadať, aby bol rozsudok zrušený a rozhodcovská doložka vyhlásená a neprijateľnú zmluvnú podmienku. Súčasne v žalobe je potrebné žiadať odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku.

  7. Nikdy nerezignovať na vlastnú obranu – treba sa brániť, najmä, ak sa vymáhaný nárok ukazuje ako neoprávnený a neprimeraný, a to aj v exekúcii – treba podať námietky proti exekúcii, prípadne návrh na zastavenie alebo odklad exekúcie a žiadať, aby súd exekúciu zastavil.


Za pôžičku až do väzenia

Bohužiaľ, je to možné. Najťažšie príbehy a osudy spotrebiteľov sa spájajú s finančnými službami- životným poistením, úverom alebo pôžičkou. Čiastočne to spôsobí aj nízka gramotnosť obyvateľstva, bez viny však nie je ani poskytovateľ spotrebiteľského úveru.

Lýdia, invalidná dôchodkyňa spolu s manželom, ktorý prišiel o zamestnanie a dvoma maloletými deťmi boli z dôvodu potreby zabezpečenia dreva na zimu odkázaní na krátkodobý úver vo výške 1000 eur od nebankovej spoločnosti. Obchodná zástupkyňa vypísala zmluvný formulár, úver nebol problém, nikoho nezaujímali príjmové a výdavkové pomery Lýdie a jej rodiny. Úver bol poskytnutý na jeden rok a Lýdia mala vrátiť celkovo 1 860 eur. Neschopnosť splácať úver pri úroku 86 percent ročne, prišla pomerne rýchlo a už po troch mesiacoch od podpisu zmluvy bola Lýdia v omeškaní, ktoré bolo ročne sankcionované až vo výške 91,25 percenta dlžnej sumy. Pri týchto číslach bolo jasné, že úver jednoducho splácať nedokáže.

Nasledovalo ďalšie stretnutie s obchodnou zástupkyňou a nový úver. Úver na vyrovnanie skoršieho úveru. Táto situácia sa v priebehu troch rokov zopakovala osem krát a na konci Lýdia dostala v poradí deviaty úver od nebankovej spoločnosti vo výške 3 300 eur. Zo sumy úveru jej obchodná zástupkyňa vyplatila iba 100 eur a zvyšná suma 3 200 eur bola započítaná na skoršie pohľadávky veriteľa. Za tohto stavu už Lýdia nebola schopná vôbec splatiť tak vysokú výšku úveru, pri rovnako vysokom úroku a sankciách z omeškania. Nastúpili advokát nebankovky, mediátor, rozhodcovský súd a na konci exekútor. Keď začala exekúcia, exekútor vymáhal už viac ako 6 000 eur a porpi exekúcii veriteľ podal aj trestné oznámenie pre úverový podvod. Exekúcia tak nebola jediným negatívnym následkom pre Lýdiu a jej rodinu. O krátkom čase sa ozvala polícia, prokurátor a na základe podanej obžaloby pre úverový podvod, Lýdia pod ťarchou okolností uzavrela dohodu o vine a treste. A dôsledok pôvodne drobného spotrebiteľského úveru? Exekúcia na majetok rodiny a právoplatné odsúdenie za trestný čin s podmienkou, ktoré podstatne znížilo Lýdii možnosť zamestnať sa. Príklad kopíruje realitu spotrebiteľských úverov na Slovensku. Nebola to však len Lýdia, ktorá urobila chybu. Nebanková spoločnosť sa dopustila hneď niekoľkých porušení zákona.

Lýdia aj tisíce ďalších spotrebiteľov majú za každých okolností šancu uspieť pri ochrane svojich spotrebiteľských práv, netreba za žiadnych okolností rezignovať na vlastnú obranu. Ani príbeh Lýdie nemusel skončiť tak, ako skončil.Ak sa problematika týka niekoho z vašich blízkych, neváhajte a ozvite sa prosím do redakcie prostredníctvom e-mailu na adresu: noviny@zelpo.sk, resp. volajte na t. č. 2711, 2714, prípadne svojej mzdovej účtovníčke.
Autor (zdroj): JUDr. Monika Jankovská