9.2.2023 13:20:26
ŽĎAS - Nové smery vývoja rovnacích a inšpekčných liniek

Akciová spoločnosť ŽĎAS sa historicky špecializuje na dodávky veľkých investičných celkov, ako v odbore tvárniacich strojov, tak aj v oblasti dodávok zariadení umožňujúcich zvýšiť pridanú hodnotu valcovacieho tyčového materiálu a rúr.

Popri celom komplexe inšpekčných a rovnacích liniek, ktorých dodávky sú podmienené vysokými nárokmi na kvalitu za tepla valcovaného tyčového materiálu pred podaním k finálnemu spracovaniu, ponúka ŽĎAS jednotlivé stroje, ktoré sú do týchto liniek zaraďované.

Je samozrejmé, že každá linka je súborom stavaným predovšetkým na základe požiadaviek samotného zákazníka a pre jedného dodávateľa by bolo veľmi ťažké realizovať všetky čiastkové zariadenia pod vlastnou značkou. Z uvedeného dôvodu sa ŽĎAS zameriava na inžiniering kompletných dodávok a špecializuje sa na riešenie kľúčových uzlov čiastkových zariadení.

Jedným zo zariadení, na ktorých je možné stavať výsledné parametre celých liniek, sú rovnacie stroje slúžiace k úprave valcovanej guľatiny alebo ťahaných zváraných a valcovaných rúr. Základnými typmi pre rovnanie tyčového materiálu sú rovnačky dvojvalcové, ponúkané s označením XRK2 a deväťvalcové s označením XRK 9. Novinkou je desaťvalcová rovnačka XRK 10 vhodná pre kvalitné rovnanie tyčí väčších priemerov. Od týchto typov sú odvodzované špeciálne rovnačky, medzi ktoré patrí dvojvalcová hladiaca rovnačka a sedemvalcová rovnačka vhodná na rovnanie väčších priemerov tyčí alebo na predrovnanie a pätnásťvalcová rovnačka XR15, určená na veľké rozsahy rovnacích priemerov.

Logicky, samotný rovnací stroj je zariadený do konkrétnej technologickej linky. Štandardnou súčasťou týchto liniek sú v dodávkach firmy ŽĎAS vlastné manipulačné systémy, akými je separácia tyčí zo zväzku, zavádzacie a odvádzacie žľaby, podávacie a vyťahovacie zariadenie, prípadne zberné tašky, meranie priamosti...

Všetky zariadenia sú navrhované so zreteľom na dosiahnutie maximálnej produktivity, pri zachovaní všetkých bezpečnostných a ekologických štandardov a už zmienených nízkych nárokov na údržbu a prevádzku.

Vďaka úzkej špecializácii a s rešpektom požiadaviek konkrétnych zákazníkov, sa podarilo firme ŽĎAS, napríklad len od roku 2000, realizovať rad dodávok nielen pre českých a európskych zákazníkov, ale predovšetkým pre rýchlo sa rozvíjajúci čínsky trh. Ide jednak o dodávky dvojvalcových rovnačiek, i špeciálnych viacvalcových rovnačiek určených pre výrobcu alebo spracovateľa valcovacej produkcie tyčí a rúr.

Záujem o tieto zariadenia viedol vývojových a konštrukčných špecialistov ŽĎAS, a.s., k otvoreniu problematiky, v ktorej riešili otázky novej generácie rovnacích strojov tak, aby ešte viac vyšli v ústrety požiadavkám zákazníkov, a to predovšetkým v oblasti váhy vlastného stroja, jeho spoľahlivosti, výkonu a zníženia náročnosti samotnej obsluhy.

Aktuálny vývoj sa koncentroval na dvojvalcové kosouhlé rovnačky, v ktorých bolo dosiahnuté zlepšenie v merateľných parametroch. K zníženiu vlastnej hmotnosti stroja viedla cesta cez konštrukciu ľahkého a tuhého robustného rámu. Podarilo sa vylepšiť aj kľúčové uzly a uvedené rovnačky navrhnúť tak, že sa ich pomer hmotnosti k rovnacím silám výrazne znížil.

Pri znížení hmotnostných parametrov však bola zachovaná vysoká rovnacia sila, takže rovnačky sú vhodné pre kvalitné rovnanie oceľových kruhových tyčí rozpätia 1100 - 1300 megapascalov a pri dosahovanej výstupnej krivosti rovnaných tyčí v závislosti na vstupnú krivosť až 0,5 milimetrov za minútu.

Jedným z konštrukčných dielcov, na ktoré bola pozornosť vývojárov upriamená, bola maximalizácia životnosti rovnacích valcov a vodiacich líšt. Zvlášť vodiace lišty, ktoré sú pri dlhodobom rovnacom procese veľmi namáhané, je potrebné často meniť a tak špecialisti pristúpili k zjednodušeniu a zrýchleniu tejto výmeny a zároveň k možnosti, aby si zákazník dokázal tieto dielce vyrábať sám alebo opravovať pomocou návaru tvrdokovom. Stavací mechanizmus vodiacich líšt tak umožňuje ich natočenie do miesta najväčšieho opotrebenia, čím sa opäť podarilo zvýšiť ich trvanlivosť a umožniť lepšie využitie. Vývoj v akciovej spoločnosti ŽĎAS sa okrem toho zameral na rozšírenie sortimentu o odhrotovacie zariadenie.

Rovnačky novej generácie spĺňajú požiadavky kladené na presnosť, rýchlosť a kvalitu rovnania. Zariadenie je jednoduchšie na údržbu a zrýchlila sa výmena vodiacich líšt a výmena rovnacích valcov. Parametrovo sú porovnateľné s rovnačkami ostatných svetových výrobcov.
Montáž rovnačky XRK 2 - 90 pre čínskeho
Autor (zdroj): Žár