9.2.2023 13:19:05
Z rokovania odborárov

V hoteli Biela medvedica v Bystrej 79 delegovaných zástupcov dielenských výborov hodnotilo nielen činnosť a výsledok hospodárenia Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO (ZO OZ KOVO) pri Železiarňach Podbrezová za rok 2013, ale do ďalšieho obdobia schválili aj zmeny podmienok vyplácania peňažných dávok, bezúročných pôžičiek a štatútu základnej organizácie.

Konferenciu 20. marca otvoril predseda odborovej organizácie Pavol Koštiaľ privítaním delegovaných zástupcov a zástupcov zamestnávateľa - Ing. Mariana Kurčíka, podpredsedu predstavenstva a ekonomického riaditeľa, Ing. Máriu Niklovú, členku predstavenstva a personálnu riaditeľku, a Ing. Vladimíra Sotáka ml., člena dozornej rady a vedúceho odboru predaja a marketingu.

S programom konferencie oboznámila prítomných podpredsedníčka ZO Soňa Lopušná. V správe o činnosti ZO a jej hospodárení Pavol Koštiaľ konštatoval, že vlaňajšia spolupráca so zamestnávateľom pri plnení Kolektívnej zmluvy a Programu predstavenstva... na rok 2013 bola opäť na nadštandardnej úrovni. Úsporu dosiahla ZO v plnení rozpočtu, ktorý nebol predimenzovaný. Predseda potvrdil pretrvávajúci záujem odborárov o poskytované bezúročné pôžičky. V minulom roku túto možnosť využilo 642 odborárov, čo predstavovalo 643 tis. eur (za obdobie trinástich rokov to predstavuje objem 8,5 milióna eur). Priblížil výsledky valného zhromaždenia v hoteli Biela medvedica, uskutočnilo sa v dopoludňajších hodinách. Napriek dvojmesačnej prevádzkovej prestávke a obnove inventára, funguje toto zariadenie bez úveru a rok ukončilo so stratou 955,67 eura.

V správe o činnosti 80 zástupcov zamestnancov podpredsedníčka poukázala na 747 hlásení, ktoré potvrdzujú ich príspevok k skvalitňovaniu starostlivosti o zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. V tejto oblasti vyzdvihla dokonalú spoluprácu s pracovníkmi odboru bezpečnosti a hygieny.

Prítomným sa v úvode diskusie prihovorili hostia. Ing. Marian Kurčík zhodnotil minuloročné výsledky hospodárenia a konštatoval, že prevádzkový výsledok bol záporný. Hovoril o významných minuloročných investičných akciách v oceliarni a ich nábehu. Konštatoval, že nie najpriaznivejšia situácia zo záveru roka pokračuje aj v I. štvrťroku, hoci v polovici marca sme zaznamenali zlepšenie. Na základe toho za I. štvrťrok budú zamestnancom vyplatené krátené prémie. Ing. Vladimír Soták ml. spomenul vyskytujúce sa reklamácie a vzhľadom na to upozornil na nutnosť dôkladnej kontroly na výstupe a poukázal aj na znižovanie cien oceľových výrobkov na svetových trhoch. Modernizácia technológií v železiarňach je prvým predpokladom uplatnenia sa na svetových trhoch a preto je nevyhnutné v tomto trende pokračovať. Personálna riaditeľka Ing. Mária Niklová zhodnotila plnenie Kolektívnej zmluvy a Programu predstavenstva... za rok 2013 z pohľadu zamestnávateľa a konštatovala, že všetkým zamestnancom železiarní (nielen odborárom) boli vlani poskytnuté oveľa vyššie benefity v porovnaní s vyššou kolektívnou zmluvou. Pripomenula prítomným, že zamestnávateľ má záujem pomôcť svojim zamestnancom, ktorí sa dostali do zlej finančnej situácie vďaka nekalým praktikám nebankových subjektov. Konštatovala, že k danej téme bude zorganizované stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR Monikou Jankovskou. V diskusii zástupcovia zamestnávateľa odpovedali na otázky z pléna.

Po schválení zmien podmienok vyplácania peňažných dávok, bezúročných pôžičiek a štatútu ZO delegáti schválili návrh na uznesenie. Tohtoročná konferencia Základnej organizácie OZ KOVO bola poznamenaná bohatou diskusiou a preto veríme, že o jej priebehu vás budú bližšie informovať delegovaní zástupcovia.

Autor (zdroj): Viera Kúkolová