7.12.2022 00:03:12
Spomienky a poďakovania


Peter Katreniak
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 5. mája 2015 prišli rozlúčiť na
poslednej ceste s našim bratom
Petrom KATRENIAKOM z Valaskej.
Smútiaca družka Marcela, dcéra Zdenka a bratia Jaroslav a Pavel
Jaroslav Vrbický
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim milovaným synom, manželom, otcom, zaťom, bratom, švagrom a krstným otcom
Jaroslavom VRBICKÝM z Jasenia.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina

Arnold ZVARÍK
Dňa 14. júna si pripomenieme šestnáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Arnold ZVARÍK z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami
Jozef CSORDÁŠ
„Nezomrel, spí, má len sen, je krásny, sníva sa mu o tých, ktorých miloval
a ktorí milovali jeho. Kto v srdci žije, nezomiera.“
Dňa 12. júna si pripomenieme smutné šieste výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Jozef CSORDÁŠ z Valaskej.
Kto ho mal rád, nech si spomenie spolu s nami
Smútiaca rodina
Milan GIERTL
„Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na nášho otca zabudnúť sa nedá.“
Dňa 12. júna si pripomenieme desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec a starý otec
Milan GIERTL z Brezna.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Milan a dcéra Danka s rodinami
Ivan DIMITROV
Dňa 3. júna sme si pripomenuli štvrté výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca
Ivana DIMITROVA z Podbrezovej – Štiavničky.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.“Autor (zdroj): v texte