7.12.2022 02:13:50
Súťaž medzi zmenami – energetika nový závod
Víťazom zmena B

Jozef HiľovskýKľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a z odboru riadenia kvality.
O štvrtom ročníku súťaže medzi zmenami v energetike sme sa zhovárali s Ing. Jozefom Hiľovským, vedúcim stredíska v novom zavode – teplárne, údržby rozvodov a zemného plynu:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
- Aj v minulom roku pokračovala súťaž v našej prevádzkarni v nezmenenej forme. Kritéria ostali nezmenené - v stredisku tepláreň nový závod boli zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov.
Naďalej bolo zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavania poriadku na pracovisku. Pre strediská údržby rozvodu zemného plynu boli kritériá zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, ale aj kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku


Branislav Matula
Branislav Matula

Anna Kuracinová
Anna Kuracinová

Stanislav Kyzek
Stanislav Kyzek
Ako boli plnené kritériá v štvrtom ročníku súťaže?
- V stredisku tepláreň boli hlavnými hodnotiacimi kritériami - dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizácia prestojov. V priebehu uplynulého roka došlo niekoľkokrát k prerušeniu výroby na kogeneračnej jednotke, nie vplyvom chyby obsluhy, ale z dôvodu technických porúch na zariadení. Nakoľko obsluha zariadenia nemala žiadny vplyv na toto hodnotiace kritérium a odlíšiť jednotlivé pracovné zmeny bolo možné iba podľa druhoradých, menej podstatných kritérií - ako udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovná úrazovosť. Nakoľko v tomto stredisku nebola v roku 2014 zaznamenaná pracovná úrazovosť, jediným hodnotiacim kritériom bol poriadok na pracovisku.
Čo sa týka jednotlivých zmien v stredisku údržby rozvodu zemného plynu nový závod, tu sa hodnotiace kritérium vyťažiteľnosť acetylénových zväzkov darilo dodržiavať v obdobiach s plynulým odberom acetylénu do potrubnej siete. Situácia sa výrazne menila počas opravy vo valcovni bezšvíkových rúr, kedy vplyvom nárazového, zvýšeného odberu bola oveľa zložitejšia a často sme nedokázali zabezpečiť plnenie kritéria ani s vynaložením maximálneho úsilia. Plnenie tohto kritéria ovplyvňujú technické faktory acetylénovej stanice.


Predstavíte nám aktuálneho víťaza súťaže za rok 2014?
- Za stredisko tepláreň by som vyzdvihol zmenu, v ktorej pracoval Branislav Matula a Anna Kuracinová. V stredisku údržby rozvodu zemného plynu nový závod to bol Stanislav Kyzek.


Pripravujete zmeny pre tento rok?
- V porovnaní s doterajším stavom nepripravujeme žiadne zmeny.


Vodné hospodárstvo teplárne

Vodné hospodárstvo teplárne objektívom A. Nociarovej

Autor (zdroj): Viera Kúkolová