6.12.2021 19:02:44
Najvyššiu výrobu sme dosiahli v marci
S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim ťahárne rúr

Ing. Jozef Michálik
Rok 2015 ste odštartovali s dostatočným množstvom zákaziek. Aký bol vývoj situácie do dnešných dní?
-Skutočne, výrobu v prvom kvartáli tohto roka sme odštartovali veľmi dobre. Ročný finančný plán v sortimente presných bezšvíkových rúr bol 53 000 ton, pričom v prvom kvartáli sme vyrobili 13 993 ton a plán splnili na 105 percent. V marci sme vyrobili 5 004 ton presných bezšvíkových rúr, pri metrovej hmotnosti 1,57 kg/m to bola najvyššia výroba v pokrízovom období.
Žiaľ, v priebehu roku sa situácia v oblasti zákaziek zhoršila a podľa predpokladov bude ročná výroba ukončená na úrovni približne 47 000 ton, t.j. na 89 percent z ročného finančného plánu. Napriek nepriaznivej situácii na trhoch so štandardnými rúrami pre strojársky ale i energetický priemysel, môžeme dosiahnutý výsledok hodnotiť ako dobrý, na čom majú zásluhu aj pracovníci nášho obchodného úseku.

Objem zákaziek pre stredisko presne delených rúr bol v jednotlivých mesiacoch na rovnakej úrovni, t.j. okolo 150 ton a ročný finančný plán by mal byť splnený na 93 percent. Predpokladáme, že tohtoročná výroba v sortimente galvanizovaných rúr bude na úrovni zhruba 1 330 ton, z čoho vychádza splnenie finančného plánu výroby na 104 percent.
V stredisku oblúkareň predpokladáme výrobu na úrovni 2 030 ton rúrových navarovacích oblúkov a redukcií, a plnenie finančného plánu výroby na 63 percent.

Naplnili sa vaše predsavzatia v oblasti zlepšovania starostlivosti o výrobné zariadenia a zvyšovania kvality výrobkov?
-V oblasti zlepšovania starostlivosti o zariadenia sme urobili niekoľko krokov. Jedným z nich bolo anulovanie doteraz zavedenej metódy 5S a jej znovuzavedenie po jednotlivých krokoch. Určili sme konkrétnu zodpovednosť zamestnancov za poriadok a technický stav zariadení. So spolupracovníkmi z centrálnej údržby sme vypracovali harmonogramy pravidelného čistenia a udržiavania strategických zariadení, ktoré sa snažíme dodržiavať.
Úloha si vyžaduje zmenu myslenia našich zamestnancov, preto v nej budeme pokračovať aj na budúci rok.
Ďalším predsavzatím bolo zvyšovanie kvality. Aj keď nie je ešte koniec roka, predpokladáme, že náklady na reklamácie v roku 2015 budú na úrovni prvej tretiny roka 2014. Nakoľko minulý rok nebol pre nás v tomto smere priaznivý, nemôžeme sa s týmto výsledkom uspokojiť, hlavne preto lebo počet reklamácii je približne na rovnakej úrovni ako v roku 2014. Samozrejme, musíme brať do úvahy neustále sa zvyšujúce požiadavky našich zákazníkov na kvalitu, hlavne v strojárskom priemysle, kde je trendom používať náš polotovar do častí strojov s minimálnymi nákladmi na ďalšie spracovanie. Zlepšovanie kvality je neustály proces vylepšovania systému a takisto je spojený s prístupom zamestnancov.

K akým zásadnejším zmenám došlo v priebehu roka vo výrobe I. a II.?
-V tomto roku sa ukončil proces zlučovania prevádzkarne ťaháreň rúr a bývalej prevádzkarne hutníckej druhovýroby spojením ekonomík a výrobnej evidencie.
Jednou z oblastí, ktorou sa veľmi radi pochválime, je bezpečnosť pri práci. V spolupráci s odborom bezpečnosti a životného prostredia sa nám systémovými opatreniami podarilo znížiť počet registrovaných úrazov, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, o 52 percent.

Do konca roka zostáva pár týždňov. Čo bude ich prioritou?
-Hlavne pracovať bezpečne, aby sme mohli všetci v zdraví prežiť vianočné sviatky v kruhu rodín, splniť stanovené výrobné úlohy v požadovanej kvalite a v spolupráci s centrálnou údržbou, energetikou a externými firmami ukončiť generálnu opravu žíhacej pece č. 3, ktorá v tomto období prebieha.
Ďakujem všetkým zamestnancom ťahárne rúr, ale aj pracovníkom zo spolupracujúcich prevádzkarní a odborov za odvedenú prácu a pozitívny prístup pri riešení problémov.

Regálový zakladač – expedícia ťahárne rúr

Regálový zakladač – expedícia ťahárne rúr
Autor (zdroj): Viera Kúkolová