10.12.2022 05:57:31
Posledné vzdelávanie v rámci projektu...
SG ŽP
SSOŠH ŽP

Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

Operačný program VZDELÁVANIE


Európsky sociálny fond
Pedagogickí pracovníci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP v rámci projektu „Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ (ITMS: 26110130588) sa posledný raz stretli pod vedením lektora - Ing. Tomáša Bezáka, PhD.
Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej, v učebni elektropneumatiky. Po získaní nových vedomosti v oblasti snímačov pokračovali pri nadobúdaní vedomosti z oblasti Základy programovania na PLC/SPS – v prostredí S7 Simatic.
Pre začiatok vzdelávania bolo potrebné venovať priestor základnej stavbe riadenia SIMATIC S7 a širšiu pozornosť úlohe vstupných a výstupných modulov. Ďalší vzdelávací deň bol venovaný jednotlivým druhom programovacích jazykov a konkrétnej štruktúre programu SIMATIC S7. Po nadobudnutí teoretických vedomostí pokračovali v tvorbe konkrétnych jednoduchých programov, ich následnému nahrávaniu do systému a testovaniu ich činnosti. Počas testovania si vysvetlili prácu s ukazovateľom stavu, uložením potrebných signálov. Veľmi dôležitou časťou v programovaní je PLC časovač, ktorému venovali jeden vzdelávací blok. V závere stretnutia si vysvetlili archiváciu a dearchiváciu SPS programov.
Štvordňové snaženie bolo ukončené získaním certifikátu a množstvom podnetných informácií, potrebných k vzdelávaniu študentov, ktorých pripravujeme pre prax. Lektorovi ďakujeme za vedomosti potrebné pre našu následnú prácu, doplnené príkladmi z odbornej praxe a príjemnú pracovnú atmosféru počas spoločne prežitých dní.


Pedagogickí pracovníci SSOŠH ŽP


Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity