10.12.2022 06:26:44
Rok 2014

V hlavnej hospodárskej činnosti spoločnosti ŽP a.s., po stratovom hospodárení v predchádzajúcom roku, bol opäť v roku 2014 dosiahnutý zisk v hodnote 2 251 tis. eur, v súlade s medzinárodnými účtovnými predpismi. Výsledok hospodárenia vo finančnej činnosti bol vďaka prijatým dividendám od dcérskych spoločností taktiež dosiahnutý zisk 5 064 tis. eur. Splatná daň z príjmov bola 3 tis. eur, čo predstavuje povinnú daňovú licenciu.
Náklady na výrobnú spotrebu medziročne poklesli o 3,1 mil. eur, čím dosiahli hodnotu 183,2 mil. eur. V roku 2014 boli dosiahnuté tržby za výrobky, služby a tovar vo výške 240,2 mil. eur. Celková hodnota majetku ku koncu roka 2014 bola 284 mil. eur a je krytá vlastnými zdrojmi na úrovni 67 percent.
Výsledok hospodárenia, ako aj celkovú finančnú situáciu za rok 2014, overila a potvrdila audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.

Spoločnosť ŽP a.s.

Ilustačné foto A. NociarováAutor (zdroj): Ing. Libor Trnik, odbor ekonomických informácií