6.12.2021 18:26:10
Víťazom zmena A - z oceliarne

Súťaž medzi zmenami v oceliarni


 Ing. Marek Brižek, vedúci výrobyPiaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. Súťažia pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality.

O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Ing. Marek Brižek, vedúci výroby:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

-Po tom, čo sme v roku 2013 uviedli do prevádzky nové zariadenie plynulého odlievania a nové odprášenie EAF a LF pece sme museli „doladit“ niektoré technologické parametre. To sa v súčasnosti prejavuje na výsledkoch kvality u našich odberateľov, ako aj na stabilite výrobného procesu oceliarne. Zamestnanci si zvykli na ovládanie nových technologických zariadení, preto z tohto pohľadu vidím rok 2015 ako stabilizovaný.

Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?

-Nie. Kritériá vyhodnocovania súťaže sme nemenili od roku 2011. Vtedy stanovených jedenásť kritérií v troch oblastiach – ekonomickej, kvalitatívnej a bezpečnostnej , sa ukazuje ako správny výber a zatiaľ ich neplánujeme meniť. V ekonomickej oblasti hodnotíme množstvo vyrobenej ocele v tonách, predváhu na vyrobené bloky a spotrebu elektrickej energie na EAF a LF peci. V kvalitatívnej oblasti vyhodnocujeme množstvo vlastných nepodarkov, vystrihnuté klátiky vo valcovni rúr, percento tavieb s nadlimitným obsahom Cu a Sn, úspešnosť zaradenia tavieb do kvalitatívneho stupňa “A“, podľa optimálnej teploty odlievania ocele a množstvo materiálových nepodarkov vo valcovni rúr.
V bezpečnostnej oblasti hodnotíme udržiavanie poriadku na pracovisku a počet pracovných úrazov. O výsledkoch súťaže sú zamestnanci oceliarne priebežne informovaní na nástenke pred budovou elektrooceliarne a na elektronickej tabuli pred vstupom do kantíny oceliarne.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

-Najväčší vplyv na súťaž medzi zmenami v minulom roku mali zmeny pracovného režimu. Od 1. januára 2015 sa zmenil režim práce oceliarne zo štvorzmenného nepretržitého na trojzmenný šesťdňový. Pri tejto zmene zákonite došlo k zrušeniu jednej zmeny. S niektorými zamestnancami sme sa, žiaľ, museli rozlúčiť, ostatní boli prerozdelení do troch zmien. Po tom, čo sa pracovné kolektívy zmien ako-tak stabilizovali, sme museli pristúpiť k ďalšej zmene pracovného režimu, tento raz od 5. októbra 2015 sa zmenil režim práce z trojzmenného šesťdňového na trojzmenný päťdňový. Našťastie, táto zmena už nemala taký výrazný vplyv na zloženie jednotlivých kolektívov zmien.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2015?

-Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2015 bola zmena A, rovnako ako v predošlom roku. Poďakovanie za odvedenú prácu v roku 2015 však určite patrí všetkým zmenám, nakoľko rozdiely medzi zmenami boli minimálne.

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

-Asi sklamem všetkých, čo majú radi prekvapenia, ale v tomto roku neplánujeme žiadne prekvapenia v oblasti súťaže medzi zmenami.

Víťazná zmena A z oceliarne

Víťazná zmena A objektívom I. Kardhordovej
Autor (zdroj): Viera Kúkolová