6.12.2021 18:27:01
Víťazi sú traja

Súťaž medzi zmenami v centrálnej údržbe


Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddeleniaPiaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. Súťažia pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality.

O priebehu súťaže v centrálnej údržbe nás informoval Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?


-Aj v roku 2015 pokračovala súťaž medzi zmenami podľa platných kritérií z predchádzajúcich období, ovplyvnená najmä zmenou pracovného režimu v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe valcovne rúr v druhej polovici roka.

Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?
-Kritéria súťaže ostali nezmenené. V priebehu niekoľkých rokov súťaže sa osvedčili a záleží na jednotlivých majstroch, aký dôraz kladú na ich každodenné uplatňovanie v zmenách, to znamená na kvalitu vykonávaných opráv výrobných zariadení, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a poriadku na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
-Tímová práca pri odstraňovaní porúch je veľmi dôležitá, aby zariadenie bolo opravené a prevádzkyschopné v čo najkratšom možnom termíne. Najväčší vplyv na výsledky súťaže malo dopĺňanie zmenových údržieb zamestnancami z iných zmien za zamestnancov dlhodobo práceneschopných, prípadne čerpajúcich dovolenky. Vo valcovni rúr bola súťaž ovplyvnená aj zmenou pracovného režimu počas roka.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2015?
-Nakoľko výrobné prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr majú rozdielne technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia kritérií bolo robené samostatne podľa jednotlivých prevádzkarní. V minulom roku sa víťazom stala v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe vo valcovni rúr - zmena A, v oceliarni - zmena C a v ťahárni rúr - zmena B.

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?
-Nepripravujeme žiadne zmeny, nakoľko sa nastavené kritéria v súťaži medzi zmenami prevádzkových údržieb osvedčili, zamestnanci si ich už osvojili a svojím každodenným prístupom k pracovným povinnostiam dokazujú ich opodstatnenosť.

Vo valcovni rúr zvíťazila zmena A...

Vo valcovni rúr zvíťazila zmena A...


...a v oceliarni zmena C.

...a v oceliarni zmena C. Foto: A. Nociarová

V ťahárni rúr zvíťazila zmena B.

V ťahárni rúr zvíťazila zmena B. Foto: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová