6.12.2021 18:45:40
Víťazom zmena B - v energetike

Súťaž medzi zmenami v energetike, stredisku starý závod


Milan Medveď Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. Súťažia pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. O priebehu súťaže v energetike nás informoval Milan Medveď, vedúci strediska starý závod:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
-V minulom roku sme nemenili hodnotiace kritériá. V stredisku starý závod prevádzkarne energetika sú do súťaže medzi zmenami zapojené malé vodné elektrárne - Hydrocentrála Piesok, Hydrocentrála Jasenie,

Hydrocentrála Dubová, Malá vodná elektráreň Predajná a vtokové zariadenia patriace k jednotlivým elektrárňam. Ďalej je do súťaže zapojené pracovisko údržby zemného plynu a ostatných neelektrických médií.
  Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?
  -Kritéria vyhodnocovania súťaže medzi zmenami sa osvedčili a z tohto dôvodu ostali nezmenené. Vo vodných elektrárňach sú kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, t.j. využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu porúch, prestojov, a na pracovnú úrazovosť a poriadok na pracoviskách.
  Pre pracovisko údržby zemného plynu platia hodnotiace kritériá – dodržiavanie predpísaného maximálneho množstva odberu zemného plynu, dodržiavanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, pracovná úrazovosť a poriadok na pracoviskách.
   Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
   -Vo vodných elektrárňach je to hodnotiace kritérium dosahovania maximálnej výroby elektrickej energie, ktoré je závislé od klimatických podmienok, ale vo veľkej miere aj od zodpovedného prístupu zamestnancov pri plnení si pracovných povinností. Tu zohrávajú svoju úlohu zmenoví majstri, predáci, ktorí v zmene riadia činnosť II. strojníkov hydrocentrál a zamestnancov na vtokových zariadeniach. Množstvo vyrobenej elektrickej energie je priamo závislé na tom, v akej čistote sú udržiavané česlice na vtoku do privádzačov pre elektrárne.
    Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2015?
    -Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2015 bola zmena B, ktorú vedie majster Jozef Giertl. Zmenu tvoria z HC Piesok: Jozef Pindiak a 2. strojníci Stanislav Mak a Emil Peťko, z HC Dubová: manipulant Michal Macinko a 2. strojníci Ján Huostik, Juraj Demeter, Dušan Peťko, z HC Jasenie: manipulant Miroslav Cencer a 2. strojníci František Komora, Pavol Jamriška, Matúš Marčok, z MVE Predajná: manipulant Peter Kordulič a strojník Norbert Babka.
    Poďakovanie za odvedenú prácu patrí aj ostatným zmenám, nakoľko rozdiely medzi nimi boli minimálne.
     Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?
     -V roku 2016 v tejto súťaži nepripravujeme žiadne zmeny a hodnotiace kritériá ponecháme nezmenené.

     Majster víťaznej zmeny B Jozef Giertl s manipulantom HC Piesok Jozefom Pindiakom objektívom A. Nociarovej
     Majster víťaznej zmeny B Jozef Giertl s manipulantom HC Piesok Jozefom Pindiakom objektívom A. Nociarovej

     Autor (zdroj): Viera Kúkolová