6.12.2021 17:46:12
V týchto dňoch prebieha generálna oprava kyslikárne
S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim energetiky

Ing. Jozef Čerňan, vedúci energetiky
V marci ste konštatovali, že mierna zima mala pozitívny vplyv na výrobu elektrickej energie. Pokračovala táto priaznivá situácia aj na jar a v prvých letných mesiacoch?

-Výsledky výroby elektrickej energie za prvý kvartál 2016 boli skutočne priaznivé, mierna zima a výdatnosť vodných tokov zaznamenali splnenie plánovanej výroby na 141,32 percenta, čo predstavuje 7,3 mil. kilowatthodín (kWh). Obdobie druhého štvrťroka už nebolo také priaznivé. Nakoľko plán výroby tvoríme dlhodobým priemerom za niekoľko rokov, očakávania vo výrobe elektrickej energie v jarných mesiacoch boli vyššie. Je to obdobie, kedy zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou dochádza k topeniu snehu a jarné zrážky (ktoré neboli) obvykle znamenajú najväčšie množstvá vody v Hrone a ostatných vodných tokoch.


Hoci výroba elektriny bola na mesačných maximách, v apríli sme splnili plán výroby na 101,15 percenta, v máji sme plán už nesplnili a plnenie bolo na úrovni 94,27 percenta. A nasledujúci mesiac bol ešte slabší. Málo vody, nedostatok dažďa, to sa odrazilo na júnovom výsledku, kedy plnenie výroby bolo len na úrovni 90,75 percenta.
Príroda je už taká, raz je vody v potokoch viac, raz menej, alebo stav je rovnomerný. Obvykle po roku s výdatnejšími zrážkami prichádza obdobie sucha (v júli bolo vody, v porovnaní s dlhodobým priemerom menej a plán výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach sme splnili len na 92,22 percenta). Napriek slabším výsledkom v druhom štvrťroku sa nám za prvých sedem mesiacov roka 2016 darilo plniť plánované úlohy vo výrobe elektriny v vodných elektrárňach na 109,34 percenta.Hladina vody v privádzači na BaukovejNízka hladina vody rieky Hron

Ako sa vám darí plniť plán tohtoročných investičných akcií?

-Do tohtoročného investičného plánu našej prevádzkarne sme zahrnuli výmenu hydraulického regulátora malej Francisovej turbíny vo vodnej elektrárni v Dubovej. Toto zariadenie postupne obnovujeme vo všetkých našich vodných elektrárňach. Tri nové regulátory už pracujú v Hydrocentrále Jasenie na oboch Peltonových turbínach a na veľkej Kaplan – Propelerovej turbíne v Hydrocentrále Dubová. V súčasnosti prebieha príprava na doterajšom zariadení, upravujeme ovládacie obvody elektroinštalácie, nakoľko pri výmene regulátora bude osadená riadiaca jednotka do jestvujúcej ovládacej skrine. K realizácii tejto akcie dôjde počas strednej opravy elektrárne v Dubovej, ktorá je naplánovaná od 19. septembra 2016.

Ako využijete čas do novej vykurovacej sezóny?

-Medzi vykurovacím obdobím vykonávame kontroly, údržbu a revízie vykurovacích systémov a plynových kotolní našimi zamestnancami. Vykonali sme aj pravidelnú kontrolu komínov a komínových telies jednotlivých spotrebičov.
V teplárni nového závodu sme od 15. do 21. júna uskutočnili výmenu ekonomizéra spalinového kotla, ktorá trvala sedem dní, vrátane chladnutia kotla, demontáže, montáže a úradnej skúšky. Výmenu zabezpečovala prevádzkareň centrálna údržba prostredníctvom externej firmy, v spolupráci s našimi energetikmi.


Aké úlohy vás čakajú do konca roka?
-V jesenných mesiacoch to budú stredné opravy vo všetkých vodných elektrárňach s tým, že termíny budú spresnené na základe vonkajších poveternostných podmienok.
Od 13. do 26. augusta prebieha generálna oprava zariadenia kyslikárne. Technologické zariadenie na nízkoteplotné delenie vzduchu S1000/100, vyrobené firmou Ferox Děčin bolo uvedené do prevádzky v roku 1993 a v tomto roku prebieha v poradí už druhá generálna oprava, po dvanástich rokoch prevádzky. Dodávka plynných médií počas generálnej opravy kyslikárne je zabezpečovaná náhradným spôsobom zo zásobníkov kvapalného kyslíka a dusíka. Termín generálnej opravy korešponduje so strednou opravou v oceliarni a je plánovaný tak, aby odstávka technologického zariadenia kyslikárne čo najmenej ovplyvnila zabezpečenie plynných médií kyslíka a dusíka pre výrobné prevádzkarne.

Starý regulátor pre G2 HC DubováNový regulátor pre G2 HC DubováNový regulátor pre G2 HC Jasenie


Nízkoteplotný deliaci blok S 1000/100.
Foto: archív energetikyAutor (zdroj): Viera Kúkolová